Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

สัมมนาวิชาการ: “ข้อเท็จและความจริง: เหมืองทองคำ จังหวัดเลย” ครั้งที่ 2

June 29, 2017 @ 8:30 am - 4:30 pm

สัมมนาวิชาการ: “ข้อเท็จและความจริง: เหมืองทองคำ จังหวัดเลย” ครั้งที่ 2 จัดโดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ และศูนย์วิจัยเปิดมินามาตะศึกษา มหาวิทยาลัยคุมาโมโตกักกุเอ็ง ประเทศญี่ปุ่น วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมพันธุม ดิษยมณฑล ชั้น 2 อาคารเคยูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

สำรองที่นั่งได้ที่ E-mail: [email protected] (รับจำนวนจำกัด โปรดสำรองล่วงหน้า)

**ถ่ายทอดสดทางหน้าเพจ Facebook: มูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH)

 

กำหนดการ การสัมมนาวิชาการ: “ข้อเท็จและความจริง: เหมืองทองคำ จังหวัดเลย” ครั้งที่ 2

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 – 09.15 น. กล่าวต้อนรับและเปิดการสัมมนา

โดย ผู้แทนจากมูลนิธิบูรณะนิเวศ และศูนย์วิจัยเปิดมินามาตะศึกษา มหาวิทยาลัยคุมาโมโตกักกุเอ็ง ประเทศญี่ปุ่น

09.15 – 12.00 น. การนำเสนอผลการศึกษาที่เกี่ยวข้อง และการอภิปราย

1) การศึกษาเกี่ยวกับวิถีชีวิตและทรัพยากรท้องถิ่นของประชาชน 6 หมู่บ้าน ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

โดย ศ.ดร. ทาคาชิ มิยากิตะ ผู้อำนวยการภาคสนาม ศูนย์วิจัยเปิดมินามาตะศึกษา มหาวิทยาลัยคุมาโมโตกักกุเอ็ง ญี่ปุ่น

2) การศึกษาข้อเท็จจริงจากรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) และการตรวจสอบตามมาตรการในรายงานอีไอเอ โครงการเหมืองแร่ทองคำ จังหวัดเลย

โดย เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการมูลนิธิบูรณะนิเวศ

3) การศึกษาการปนเปื้อนโลหะหนักในตะกอนดิน พื้นที่รอบเหมืองแร่ทองคำ จังหวัดเลย

โดย อัครพล ตีบไธสง ฝ่ายเทคนิคและวิชาการ มูลนิธิบูรณะนิเวศ

4) การศึกษาความเสี่ยงทางสุขภาพของประชาชน กรณีเหมืองทองคำ จังหวัดเลย

โดย อัฏฐพร ฤทธิชาติ ฝ่ายเทคนิคและวิชาการ มูลนิธิบูรณะนิเวศ

ถาม-ตอบ และแลกเปลี่ยน

12.00 – 13.00 น. พัก-รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.00 น. การนำเสนอผลการศึกษาที่เกี่ยวข้อง และการอภิปราย (ต่อ)

5) การศึกษาเพื่อสืบสวนสาเหตุการปนเปื้อนของสารหนู และการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
กรณีเหมืองทองคำ จังหวัดเลย

โดย ดร. ธนพล เพ็ญรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

6) การนำเสนอ (ร่าง) แผนฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมบริเวณรอบเหมืองแร่ทองคำ และแผนปฏิบัติการลดและป้องกันการปนเปื้อนในพื้นที่ลุ่มน้ำเลย บริเวณตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

โดย ดร. วิมลิน แกล้วทนง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ส่วนน้ำเสียอุตสาหกรรม สำนักจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ

7) การฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนมลพิษเหมืองแร่ทองคำ: ประสบการณ์จากประเทศญี่ปุ่น

โดย ศ.ดร. ชิเกฮารุ นาคาจิ เลขาธิการ ศูนย์วิจัยเปิดมินามาตะศึกษา มหาวิทยาลัยคุมาโมโตกักกุเอ็ง ประเทศญี่ปุ่น

ถาม-ตอบ และแลกเปลี่ยน

15.00 – 15.45 น. วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ และการแก้ปัญหาพื้นที่เหมืองแร่ทองคำ ภายใต้ พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560

โดย

เลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์ ผู้ประสานงานกลุ่มนิเวศวัฒนธรรม

ส. รัตนมณี พลกล้า ทนายความศูนย์ข้อมูลชุมชน (รอการยืนยัน)

ดาวัลย์ จันทรหัสดี เจ้าหน้าที่อาวุโส มูลนิธิบูรณะนิเวศ

ดำเนินรายการโดย: ศ.ดร.นพ. พรชัย สิทธิศรัณย์กุล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รอยืนยัน)

15.45 – 16.00 น. สรุป และปิดการสัมมนา

 

Copyright © 2020 นักข่าวพลเมือง. All rights reserved.