Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

สัมมนา “เปิดสูตรสร้างสรรค์ความร่วมมือทางสังคมที่หวังผลได้”

September 11, 2017 @ 9:00 am - 12:00 pm

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) จัดสัมมนา “เปิดสูตรสร้างสรรค์ความร่วมมือทางสังคมที่หวังผลได้” วันจันทร์ที่ 11 ก.ย. 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง บอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรม The Emerald ถนนรัชดาภิเษก

ด้วยสภาพสังคมไทย ยังคงมีปัญหามากมายหลากหลายทั้งด้านการศึกษา สุขภาพ โรคภัย แรงงาน ซึ่งการแก้ไขปัญหาโดยหวังพึ่งภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ่งเพียงอย่างเดียวในการลงทุน ลงแรงเพื่อยุติปัญหา อาจสำเร็จค่อนข้างยาก อีกทั้งโจทย์ที่ท้าทายกว่าคือ จะทำอย่างไรจึงจะจูงใจให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้เข้ามามีบทบาทในการ การลงทุน ลงแรงแก้ไขปัญหาด้วยกัน และหวังผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาในระยะยาวได้

ทีดีอาร์ไอ โดยการสนับสนุนของ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงได้หาแนวทางและศึกษา “รูปแบบการสร้างความร่วมมือที่เน้นผลลัพธ์เพื่อสังคม (Social Impact Partnership Model)” ที่เหมาะสมกับประเทศไทย ซึ่งในหลายประเทศมีขึ้นเพื่อระดมทรัพยากรทางการเงินและยกระดับคุณภาพการให้บริการทางสังคมที่สำคัญของภาครัฐ ใน 4 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาการศึกษา การให้บริการส่งเสริมสุขภาพหรือป้องกันโรค การเพิ่มผลิตภาพธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และการฝึกอาชีพหรือส่งเสริมการจ้างงาน เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาในสังคม และเอื้อต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาว

จึงกำหนดจัดการสัมมนา “เปิดสูตรสร้างสรรค์ความร่วมมือทางสังคมที่หวังผลได้” ขึ้น เพื่อนำเสนอผลการศึกษา “รูปแบบการสร้างความร่วมมือที่เน้นผลลัพธ์เพื่อสังคม (Social Impact Partnership Model)” และรับฟังข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนารูปแบบการสร้างความร่วมมือที่เน้นผลลัพธ์เพื่อสังคม (Social Impact Partnership Model) ที่เหมาะสมกับประเทศไทยมากยิ่งขึ้น

กำหนดการสัมมนา
“เปิดสูตรสร้างสรรค์ความร่วมมือทางสังคมที่หวังผลได้”
วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้อง บอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรม The Emerald ถนนรัชดาภิเษก
จัดโดย
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ ทีดีอาร์ไอ

09.00 น. ลงทะเบียน
09.30 น. กล่าวเปิดงาน โดย คุณชุตินาฎ วงศ์สุบรรณ รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
09.50 น. นำเสนอผลการศึกษา “เปิดสูตรสร้างสรรค์ความร่วมมือทางสังคมที่หวังผลได้” ในโครงการศึกษารูปแบบของการสร้างความร่วมมือที่เน้นผลลัพธ์เพื่อสังคม (Social Impact Partnership Model)” โดย ดร. บุญวรา สุมะโน เจนพึ่งพร และคณะสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)
10.30 น. ถาม – ตอบ และรับฟังความเห็นต่อผลการศึกษา
11.50 น. สรุปและปิดการสัมมนา

Venue

โรงแรม The Emerald
Copyright © 2020 นักข่าวพลเมือง. All rights reserved.