Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

เสวนาโต๊ะกลม “Thailand 4.0 กับมิติทางสังคม วัฒนธรรม และผู้คน”

April 27, 2017 @ 1:30 pm - 4:30 pm

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดเสวนาโต๊ะกลม หัวข้อ

“Thailand 4.0 กับมิติทางสังคม วัฒนธรรม และผู้คน”

วันที่ 27 เม.ย. 2560 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้อง 501 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวข้อย่อยและวิทยากร

  • รศ.ดร.โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ ภาควิชารัฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ (หัวข้อ Thailand 4.0 กับความเป็นประชาธิปไตย)
  • ผศ.ดร.ศุภกาญจน์ พงศ์ยี่หล้า ภาควิชาประวัติศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ (หัวข้อ Thailand 4.0 เปรียบเทียบประสบการณ์จากประเทศอื่น)
  • อ.ดร.สุรินทร์ อ้นพรม คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ (Thailand 4.0 กับฐานทรัพยากรและชุมชน)
  • อ.อังกูร หงษ์คณานุเคราะห์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ม.เกษตรศาสตร์ ( หัวข้อ Thailand 4.0 กับระบบการศึกษาไทย)
  • อ.ดร.ชลิตา บัณฑุวงศ์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ม.เกษตรศาสตร์ (ความเป็นการเมืองของ Thailand 4.0)

พร้อมพบกับประเด็นแลกเปลี่ยนอื่นๆ ที่น่าสนใจจากนิสิตและผู้เข้าร่วม

ดำเนินรายการโดย อ.ดร.ปุรินทร์ นาคสิงห์ (ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ม.เกษตรศาสตร์)

(บุคคลภายนอกผู้สนใจเข้าร่วม โปรดแจ้งชื่อลงทะเบียนล่วงหน้า: https://www.facebook.com/socanthku/posts/1302112279904178:0)

Organizer

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Venue

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Copyright © 2020 นักข่าวพลเมือง. All rights reserved.