Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

เสวนา “บทบาทคนนอกพื้นที่ต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนใต้”

December 6, 2017 @ 8:30 am - 4:30 pm

เสวนา “บทบาทคนนอกพื้นที่ต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนใต้”
วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุมสมาคมนิสิตเก่าคณะรัฐศาสตร์ ชั้น 12 อาคารรัฐศาสตร์ 60 ปี
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

กำหนดการ

08.50 – 09.00 น. กล่าวแนะนำโครงการสัมมนาและโครงการ SHAPE-SEA โดย ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช ผู้อำนวยการสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล

09.00 – 09.15 น. กล่าวเปิด โดย รศ.ดร.เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา คณบดีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

09.15 – 09.45 น. ปาฐกถา “บทบาทของสังคมไทยกับการสร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนใต้” โดย รศ.ดร.โคทม อารียา ที่ปรึกษาสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล

09.45 – 10.00 น. พัก

10.00 – 12.00 น. เสวนา เรื่อง “บทบาทของสถาบันวิชาการและนักวิชาการกับการสร้างสันติภาพจังหวัดชายแดนใต้” โดย
รศ.ดร.มารค ตามไท รศ.ดร.ฉันทนา บรรพศิริโชติ-หวันแก้ว ผศ.ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช ผู้ดำเนินรายการ ดร. ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.45 น. เสวนา เรื่อง “บทบาทของประชาสังคมนอกพื้นที่กับกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนใต้” โดย คุณเรืองรวี พิชัยกุล คุณยุพา ภูษาหัส คุณสมเกียรติ จันทรสีมา คุณจุฬารัตน์ ดำรงวิถีธรรม คุณสุนัย ผาสุก ผู้ดำเนินรายการ ผศ.ดร.นฤมล ทับจุมพล

14.45 – 15.00 น. พัก

15.00 – 16.30 น. เวทีเสวนาและนำเสนองานศึกษา เรื่อง บทบาทของศาสนิกชนในความขัดแย้งจังหวัดชายแดนภาคใต้: สำรวจประเด็นการอยู่ร่วมกันระหว่างคนต่างศาสนา โดย อ.ประกีรติ สัตสุต คุณอับดุลเล๊าะ หมัดอะด้ำ ดร.ผกาวดี สุพรรณจิตวนา ผู้ดำเนินรายการ ดร.พัทธีรา นาคอุไรรัตน์

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/3ZQGEV

Details

Date:
December 6, 2017
Time:
8:30 am - 4:30 pm
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://goo.gl/3ZQGEV

Venue

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Copyright © 2020 นักข่าวพลเมือง. All rights reserved.