Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

สัมมนา “การเจรจาข้อตกลง RCEP และผลกระทบการคุ้มครองการลงทุน (ISDS และ BIT)”

September 13, 2017 @ 8:30 am - 5:30 pm

สัมมนา “การเจรจาข้อตกลง RCEP และผลกระทบการคุ้มครองการลงทุน (ISDS และ BIT)”

และ

แถลงข่าว “ผลกระทบ ISDS และ BIT กับคำสั่งปิดเหมืองทองอัครา”

วันที่ 13 ก.ย. 2560 เวลา 08.30-15.30 น.

ที่โรงแรมฮิป (รัชดา) ห้อง Rhythm

จัดโดย กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (FTA Watch)

การระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐและเอกชน (Investor-State Dispute Settlement-ISDS) คือ กลไกที่เปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างชาติสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายหรือยกเลิกนโยบายสาธารณะของประเทศนั้นๆ ได้ ถ้าไปขัดขวางการทำงานของเอกชน หรือทำให้กำไรที่คาดว่าจะได้ลดลง

ประกอบไปด้วยอักษรย่อ 4 ตัว คือ
I – Investor คือ นักลงทุน
S – State คือ รัฐ
D – Dispute คือการทะเลาะกันหรือโต้แย้งกัน
S – Settlement หรือการระงับข้อพิพาท

ความตกลงเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน (Agreement for the Promotion and Protection of investment หรือ Bilateral Investment Treaty) หรือ BIT คือ หนังสือสัญญาระหว่างประเทศซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือสำคัญที่จะสร้างความมั่นใจให้กับ (1) นักลงทุนต่างชาติในการเข้ามาลงทุนในไทย และ (2) นักลงทุนไทยที่ไปลงทุนในต่างประเทศว่า การลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากรัฐบาลของประเทศผู้รับการลงทุน โดยจะได้รับการชดเชย ได้รับความคุ้มครองการเวนคืน ได้รับสิทธิปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ และชาติที่ได้รับอนุเคราะห์ยิ่ง รวมทั้ง ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันกับการลงทุนในประเทศผู้รับการลงทุนอื่นๆ และสามารถทำธุรกรรมการโอนได้อย่างเสรี

ทั้งนี้ หากเกิดปัญหาใดๆ ขึ้น นักลงทุนจะสามารถฟ้องร้องรัฐบาลของประเทศผู้รับการลงทุนผ่านกลไกการอนุญาโตตุลาการได้ ทั้งนี้ ความตกลงนี้จะคุ้มครองนักลงทุนเฉพาะผลกระทบจาก “มาตรการที่ออกโดยรัฐ” เท่านั้น และไม่คุ้มครองความเสี่ยงที่เกิดจากการประกอบธุรกิจตามปกติของนักลงทุนเอกชน

Venue

โรงแรมฮิป (รัชดา)
Copyright © 2020 นักข่าวพลเมือง. All rights reserved.