นโยบายบาลของรัฐบาลที่มีต่อแรงงานต่างด้าวสำหรับประเทศเพื่อนบ้าน

นโยบายบาลของรัฐบาลที่มีต่อแรงงานต่างด้าวสำหรับประเทศเพื่อนบ้าน

นโยบายบาลของรัฐบาลที่มีต่อแรงงานต่างด้าวสำหรับประเทศเพื่อนบ้าน (Embedding disabled, limit reached)
จำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา  ให้ความคุ้มครองและให้สิทธิประโยชน์แก่แรงงานต่างด้าว สัญชาติพม่า กัมพูชา ลาว  ที่เข้าเมืองและได้รับใบอนุญาตทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ในเรื่องของ  สวัสดิการและค่ารักษาพยาบาล ค่าจ้าง สิทธิประโยชน์ด้านประกันสังคม และให้คุ้มครองเรื่องการส่งกลับประเทศของแรงงานต่างด้าว