นโยบายภาครัฐกับโอกาสทางการศึกษาของเด็กพะเยา

นโยบายภาครัฐกับโอกาสทางการศึกษาของเด็กพะเยา

[font='arial black'][size=1.45em]“นโยบายภาครัฐกับโอกาสทางการศึกษาของเด็กพะเยา”[/size][/font]
[font='arial black'][size=1.45em]นโยบายภาครัฐกับการศึกษาของเด็กพะเยา (Embedding disabled, limit reached)[/size][/font]
[font='arial black'][size=1.45em]ปัจจุบันนี้นโยบายทางภาครัฐเป็นปัจจัยหนึ่งทางการศึกษาของเด็กไทย  ทำให้เด็กที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาได้มีโอกาสได้รับการศึกษาที่ดีขึ้น[/size][/font]
[font='arial black'][size=1.45em]                การศึกษาของเด็กไทยในปัจจุบันนี้ได้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาไปตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  ปลูกฝังคุณธรรมสร้างจิตสำนึกให้ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาในด้านจิตใจและการศึกษา  ตลอดทั้งได้มีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางทางการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการการศึกษาของโรงเรียนปรกติทั่วไป  และบางกลุ่มเป้าหมายที่มีความจำเป็นต้องปรับหลักสูตรแกนกลางให้เหมาะสมกับผู้เรียนโดยเฉพาะกลุ่มเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา  การศึกษาก็เป็นกระบวนการหนึ่งที่ทำให้มนุษย์สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน  สามารถดำเนินชีวิตในสังคม  ได้อย่างมีสันติสุขและมีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้านของสังคม  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ [/size][/font][font='arial black'][size=1.45em]24 จังหวัดพะเยา  ได้มีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กด้อยโอกาสได้มีการเรียนแบบแนวร่วม  มีการจัดการที่พักนอนให้กับนักเรียน มีงบประมาณด้านการจัดชุดของใช่ส่วนตัว  มีงบประมาณในด้านอาหาร  มีการศึกษาแบบต่อยอดเพื่อให้มีโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกับเด็กปรกติ  แต่นี้ก็ยังถือเป็นส่วนหนึ่งของเด็กที่ได้รับโอกาสแต่ยังมีเด็กอีกส่วนหนึ่งที่ยังขาดโอกาสทางการศึกษา      สำนักข่าวOptimus News.[/size][/font][font='arial black'][size=1.45em]  ธัญญารัตน์ โลมะวิสัย รายงาน [/size][/font]