น่าสนใจมาก! วิทยากรแต่ละท่าน คุณภาพคับแก้ว”โครงการ เล่าเรื่องโกง” 3-4มี.ค.55 จ.สมุทรสงคราม

น่าสนใจมาก! วิทยากรแต่ละท่าน คุณภาพคับแก้ว”โครงการ เล่าเรื่องโกง” 3-4มี.ค.55 จ.สมุทรสงคราม

27ก.พ.2555- เชิญสื่อมวลชนร่วมงานการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ“เล่าเรื่องโกง”เท่าทันการโกง (Corruption Literacy) ผ่านศิลปิน “เรื่องสั้น” “หนังสั้น” และ “ละครเร่”
โดย เครือข่ายศิลปินเพื่อการปฏิรูป สำนักงานปฏิรูป ร่วมกับ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย กองทุนศรีบูรพา สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และศูนย์คุณธรรม ณ บ้านสวนริมน้ำ และบ้านแม่น้ำรีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม
 
(รายได้จากการใช้สถานที่ มอบให้มูลนิธิเด็ก นำไปช่วยเหลือเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ และล่วงเกินทางเพศ)
วันที่ ๓ – ๔ มีนาคม ๒๕๕๕

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
กำหนดการ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๕                 

๐๙.๐๐ น.ลงทะเบียน

๐๙.๔๐ น.พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดย อ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
ประธานคณะกรรมการเครือข่ายศิลปินเพื่อการปฎิรูป

๑๐.๐๐ น.พักกรับประทานอาหารว่าง

๑๐.๒๐ น."มิติหลากหลายของการโกงแผ่นดิน”
       ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ         คุณกล้าณรงค์ จันทิก
       ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร   ดำเนินรายการโดย ชมัยภร  แสงกระจ่าง

มอบของที่ระลึกโดย อ.มานพ  แย้มอุทัย และอ.ประภาส นวลเนตร

๑๒.๐๐ น.พักรับประทานอาหารเที่ยง

๑๓.๐๐ น. เปิดปมลับ จับกลโกง โยงการเมือง เรื่องไทย ๆ”
       พระรักเกียรติ สุขธนะ            คุณต่อตระกูล ยมนาค
       คุณประมนต์ สุธีวงศ์ (หรือผู้แทนคัดเลือกโดยดร.ศิรินา ปวโรฬารวิทยา)
       ดร.ศิรินา ปวโรฬารวิทยา                  คุณประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์

       ดำเนินรายการโดย คมสัน นันทจิต

มอบของที่ระลึกโดย อ.มานพ  แย้มอุทัย และอ.ประภาส นวลเนตร

๑๗.๐๐ น.พักกรับประทานอาหารเย็น

๑๘.๓๐ – ๑๙.๐๐ น.ชวนคุยเล่าเรื่องโกงผ่านงานละครเร่ โดยกลุ่มเด็กรักป่า จ.สุรินทร์
โดยอ.ชมัยภร บางคมบาง และอ.ดนัย หวังบุญชัย
๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.ล้อมวงคุย (แบ่งปัน คนละ 1 เรื่อง)

               * หมายเหตุ รายชื่อวิทยากรอยู่ระหว่างการทาบทาม อาจมีการเปลี่ยนแปลง *
พิธีกรตลอดวัน    โดย คุณพัฒนะ จิรวงศ์  และคุณนพพร ศักดานเรศว์

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๕                   

แยกกลุ่มสนทนา จากข้อมูลสู่งานศิลปะ
เรื่องสั้น   หนังสั้น

๙.๐๐น.    นำสนทนาโดย ชมัยภร  แสงกระจ่าง
นักเขียน “ เล่าเรื่องโกงอย่างไรให้มีวรรณศิลป์    
10.15 – 10.45 น.รับประทานอาหารว่าง
สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักเขียนเกียรติยศ อาทิ คุณบินหลา สันกาลาคีรี คุณเรวัติ พันธุ์พิพัฒน์
   
๙.๐๐น. อ.ดนัย หวังบุญชัย คณะกรรมการเครือข่ายศิลปินเพื่อการปฏิรูป กล่าวทักทาย
และเล่าถึงความคาดหวังในการขยายผลหนังสั้น “เล่าเรื่องโกง”

๑๐.๑๕ น. รับประทานอาหารว่าง

๑๑.๐๐น. สนทนากับชาคร ไชยปรีชาผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องรักจัดหนัก พี่เลี้ยงลงกลุ่มเพื่อพัฒนาบทภาพยนตร์และการวางแผนการถ่ายทำ (พัฒนะ จิรวงศ์,ศนิพงษ์  สุทธิพันธุ์, มานุสส  วรสิงห์,ภราดร  เวศอุรัย, รัชพันธ์  พิสุทธิ์สินธพ)
๑๒.๐๐น.รัประทานอาหารกลางวัน
เรื่องสั้น   หนังสั้น

๑๓.๐๐น. สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดพิชิตกลโกงกับนักเขียนเกียรติยศ อาทิ คุณบินหลา สันกาลาคีรี คุณเรวัติ พันธุ์พิพัฒน์

๑๕.๐๐น. มอบประกาศนียบัตร และกล่าวปิด โดย อ.มานพ  แย้มอุทัย ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. (ถ่ายรูปร่วมกัน) ๑๓.๐๐น. พี่เลี้ยงลงกลุ่มเพื่อพัฒนาบทภาพยนตร์,การวางแผนการถ่ายทำ และนัดแนะติดตามผลงาน(พัฒนะ  จิรวงศ์,ศนิพงษ์  สุทธิพันธ์, มานุสส  วรสิงห์,ภราดร  เวศอุรัย, รัชพันธ์  พิสุทธิ์สินธพ)

๑๕.๐๐น. มอบประกาศนียบัตร และกล่าวปิด
โดยอ.มานพ  แย้มอุทัย ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. (ถ่ายรูปร่วมกัน)
                        
จุดนัดหมายสำหรับการขึ้นรถตู้ วันที่ 3 มีนาคม 2555     ——    เวลา ๗.๓๐ น. ณ อาคารพญาไท พลาซ่า 
                    เดินทางกลับ    ——    เวลา ๑๘.๐๐ น.  (หรือตามสถานการณ์)
จุดนัดหมายสำหรับการขึ้นรถตู้ วันที่ 4 มีนาคม 2555     ——    เวลา ๗.๓๐ น. ณ อาคารพญาไท พลาซ่า 
                    เดินทางกลับ    ——    เวลา ๑๖.๐๐ น. (หรือตามสถานการณ์)

 ABOUT THE AUTHOR