บรรยายพิเศษ “ผังเมืองและการบริหารจัดการน้ำ” โดยวสท.

บรรยายพิเศษ “ผังเมืองและการบริหารจัดการน้ำ” โดยวสท.

คณะกรรมการสมาชิกสัมพันธ์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)จัดบรรยายพิเศษเรื่อง "ผังเมืองและการบริหารจัดการน้ำ" ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2555 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการบูรณาการความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุงผังเมือง การจัดทำโครงการพัฒนาพื้นที่และผังเมืองที่เหมาะสมและเป็นระบบที่คำนึงทั้งด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การคมนาคมขนส่ง สิ่งแวดล้อม และปัญหาน้ำท่วม

ทั้งนี้เพื่อชุมชนได้ทราบถึงความเสี่ยงภัยจากน้ำท่วมในพื้นที่ของตนเอง สามารถนำไปพัฒนาและปรับใช้เป็นเครื่องมือบริหารจัดการพื้นที่ตามบทบาทและภารกิจของตนเอง

ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษมาที่ โทรศัพท 02-184-4600-9 ต่อ 510 
โทรสาร 02-319-2710, 02-184-4597-8
E-mail : runglawan@eit.or.th
(รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ)

 ABOUT THE AUTHOR