ประกาศผลการพิจารณาผู้เข้าร่วมอบรมผลิตรายการ”สองกำลังสื่อ” (รุ่นที่ 1)

ประกาศผลการพิจารณาผู้เข้าร่วมอบรมผลิตรายการ”สองกำลังสื่อ” (รุ่นที่ 1)

ประกาศผลการพิจารณาผู้เข้าร่วมอบรมผลิตรายการ “สองกำลังสื่อ” (รุ่นที่ 1)
ยืนยันสิทธิ์ ตั้งแต่วันนี้ – วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2556 ภายในเวลา 20.00 น.

    ตามที่สำนักเครือข่ายสื่อพลเมือง ThaiPBS   เชิญชวนผู้ผลิตหน้าใหม่ที่สนใจพัฒนาทักษะการผลิตรายการสารคดีกึ่งเรียลิตี้ สไตล์“สองกำลังสื่อ” สมัครเพื่อร่วมอบรมเรียนรู้ทักษะและผลิตรายการจริงตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตอิสระภาคพลเมือง  ปรากฏว่ามีทีมที่สนใจเข้าร่วมยื่นในสมัครจำนวนทั้งสิ้น 10 ทีม มี
จำนวนทีมที่ผ่านการพิจารณาทั้งสิ้น 7 ทีม และสำรอง 3 ทีม ดังนี้

ทีมที่ผ่านการพิจารณา
1.คุณไมตรี จำเริญสุขสกุล และ คุณสุทิตย์ ซาจ๊ะ
2.คุณพิเชษฐ ตันตะละ  และคุณชราวุฒิ หงศิริ
3. คุณณัฐธัญ กรุงศรี  และ คุณพงศธร จรรยาวิศิษฐ์
4.คุณจารุณี เทวิน  และคุณอรวรรณ วิไชย
5. คุณสานนท์ นพคุณ
6. คุณธงฉัตร ก๋าวิล  และ คุณอุฬาร ไชยทิพย์
7.คุณพงศธร ชัยมี  และคุณกฤษกร งานคำอ้าย

ขอให้ผู้ได้รับคัดเลือก 7 ทีมยืนยันการเข้าร่วมโครงการฯ 
ทางอีเมล์:  [email protected] และ [email protected] 
หรือโทร  : 02-7902 634, 087-312 8167 , 083-946 4049

หมายเหตุ
–   ทีมที่ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1-7  กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ  และยืนยันสิทธิ์ภายในวันเวลาที่กำหนด  หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ 
–   สำหรับผู้ที่ไม่มีรายชื่อในครั้งนี้  ทีมงานมีคำแนะนำแนวทางการพัฒนาทักษะเพื่อพิจารณาเข้าร่วมในโครงการที่สอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพต่อไป

เงื่อนไขการร่วมโครงการ
1.   ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเรียนรู้กระบวนการผลิตจากวิทยากร และร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อพัฒนาชิ้นงานตลอดช่วงการผลิต รวมถึงการถอดบทเรียนเพื่อพัฒนาแนวทางในการทำงานร่วมกัน
2.   ผู้เข้าร่วมโครงการต้องเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตามกำหนดเวลาที่วางไว้ครบทุกขั้นตอน เนื่องจากการเข้าร่วมเป็นโครงการพัฒนาผู้ผลิตฯ ซึ่งมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของทุกฝ่าย ที่จะมีขั้นตอนของการร่วมปรึกษาหารือในเรื่องของการปรับงาน แต่ละขั้นตอนมีเป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้ และเพื่อให้ชิ้นงานเสร็จสิ้นและเป็นไปตามการเผยแพร่สู่สื่อสาธารณะจริง
3.   การพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ ของสำนักเครือข่ายสื่อพลเมือง ถือเป็นที่สิ้นสุด

การเตรียมตัวทีมอบรม
1.   ชมตัวอย่างรายการสองกำลังสื่อ 2  ตอนมาก่อน

   ตอนนักออกแบบสันติภาพ :

สองกำลังสื่อ:นักออกแบบสันติภาพ

   ตอนนักเล่นละครเร่ : 

สองกำลังสื่อ : นักเล่นละครเร่

2.   อุปกรณ์ที่เตรียมมา  คอมพิวเตอร์ตัดต่อ / หูฟัง
3.   เรียนรู้เนื้อหาเคสที่จะเป็นแบบฝึกหัดของแต่ละทีม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
–   คุณสุรพงษ์  พรรณวงษ์    08-7312-8167      Email  [email protected]
–   คุณวนารัตน์  จำปาเรือง  08-3946-4049       Email  [email protected]
–   เพจรายการ https://www.facebook.com/mediaduo

 ABOUT THE AUTHOR