ประกาศแล้ว 5 รายชื่อกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ‘ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ’ คืนเวที

ประกาศแล้ว 5 รายชื่อกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ‘ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ’ คืนเวที

20160807014853.png

7 ก.ค. 2559 เว็บไซต์คณะกรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) เผยแพร่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. แทนตำแหน่งที่ว่างลงจำนวน 5 ตำแหน่ง คือ ด้านการบริหารจัดการองค์กร 2 ตำแหน่ง และด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่น การเรียนรู้และศึกษา การคุ้มครองและพัฒนาเด็กเยาวชนหรือครอบครัว หรือการส่งเสริมสิทธิของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 3 ตำแหน่ง ลงนามโดย นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ ประธานกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย ส.ส.ท.

ด้านบริหารจัดการองค์กร

1.รศ.จุมพล รอดคำดี นักวิชาการสื่อสารมวลชน ผู้อำนวยการสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตคณบดี คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอดีตประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูปการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ สภาปฏิรูปแห่งชาติ

2.รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ นักวิชาการแรงงาน อดีตประธานกรรมการนโยบายที่เพิ่งหมดวาระด้านส่งเสริมประชาธิปไตยฯ (23 ก.พ. 2558 – 7 ก.ค. 2559)

ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่น การเรียนรู้และศึกษา การคุ้มครองและพัฒนาเด็กเยาวชนหรือครอบครัว หรือการส่งเสริมสิทธิของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

1.นายพิเชฐ พัฒนโชติ อดีตนักเคลื่อนไหวกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ (2550-2553) รองหัวหน้าพรรคการเมืองใหม่ (2553-2554) ส.ส.พรรคมาตุภูมิ (2554-ปัจจุบัน)

2.นายไพโรจน์ พลเพชร อดีตคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เลขาธิการสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.) (พ.ศ. 2540 – ปัจจุบัน)

3.รศ.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผู้จัดการแผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้ บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาจะแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พร้อมหลักฐานแสดงคุณสมบัติและการไม่มีลักษณะต้องห้าม ตลอดจนความยินยอมของบุคคลดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการนโยบาย ให้นายกรัฐมนตรีประกาศชื่อในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

20160807014530.jpg

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2559 ส.ส.ท.ประกาศรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ที่ว่างลงจำนวน 5 ตำแหน่ง โดยคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการนโยบาย

1.เป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นบุคคลผู้มีความรู้ ประสบการณ์ และเป็นผู้ที่มีผลงาน หรือเคยปฏิบัติงานที่แสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้มีความรู้หรือความเชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(1) ด้านบริหารจัดการองค์กร
(2) ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่น การเรียนรู้และการศึกษา การคุ้มครองและพัฒนาเด็กเยาวชนหรือครอบครัว หรือการส่งเสริมสิทธิของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

2. เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์
(3) สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยความเป็นอิสระ เป็นกลาง และสุจริต
(4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(5) ไม่เป็นบุคคลที่เคยต้องคำพิพากษาให้จำคุกตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึง 5 ปีในวันที่ได้รับการเสนอชื่อ เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
(6) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงหรือถือว่ากระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
(7) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือ ถือว่ากระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน
(8) ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ

ต่อมาเมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2559 มีการเผยแพร่ข้อมูล เชิญชวนประชาชนร่วมตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้สมัครกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ถึงวันที่ 27 มิ.ย. 2559 โดยมีผู้ส่งใบสมัครและเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. 1.ด้านการบริหารจัดการองค์กร 30 คน (คลิกดูรายชื่อ) 2.ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาชุนชนหรือท้องถิ่นฯ 42 คน (คลิกดูรายชื่อ)

จากนั้น เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2559 มีการเผยแพร่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแสดงวิสัยทัศน์การสรรหากรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ในวันที่ 7 ก.ค. 2559 ก่อนที่จะมีการประกาศผลในวันเดียวกันนี้

รายชื่อผู้ผ่านเข้าแสดงวิสัยทัศน์มีดังต่อไปนี้

ด้านการบริหารจัดการองค์กร

ลำดับ    ชื่อ – นามสกุล    เวลาแสดงวิสัยทัศน์
1    รศ.จุมพล  รอดคำดี        09.30 – 09.45 น.
2    นายโชติวิทย์  ธนวัฒน์สรธัญ    09.45 – 10.00 น.
3    รศ.ดร.ณรงค์  เพชรประเสริฐ    10.00 – 10.15 น.
4    นายประพันธ์ บุณยเกียรติ    10.15 – 10.30 น.
5    นพ.วิชัย  โชควิวัฒน        10.30 – 10.45 น.
6    ดร.วีรชัย  กู้ประเสริฐ        10.45 – 11.00 น.
7    นางสุวรรณา  บุญกล่ำ        11.00 – 11.15 น.
 
ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาชุนชนหรือท้องถิ่น การเรียนรู้และการศึกษา การคุ้มครองและพัฒนาเด็ก เยาวชนหรือครอบครัว หรือการส่งเสริมสิทธิของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

ลำดับ    ชื่อ – นามสกุล    เวลาแสดงวิสัยทัศน์
1    นายจอน  อึ้งภากรณ์        12.30 – 12.45 น.
2    นายชัยรัตน์  แสงอรุณ        12.45 – 13.00 น.
3    นายนิมิตร์  เทียนอุดม        13.00 – 13.15 น.
4    นายพิเชฏฐ  พัฒนโชติ        13.15 – 13.30 น.
5    นายไพโรจน์  พลเพชร        13.30 – 13.45 น.
6    นางรัศมี  เผ่าเหลืองทอง        13.45 – 14.00 น.
7    นางเรวดี  ประเสริฐเจริญสุข    14.00 – 14.15 น.
8    รศ.วิทยา  กุลสมบูรณ์        14.15 – 14.30 น.
9    นางอรุณี  ลิ้มมณี        14.30 – 14.45 น.

 

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง