ผลประชามตินับแล้ว 94% เสียงข้างมาก “รับร่างรัฐธรรมนูญ-คำถามพ่วง”

ผลประชามตินับแล้ว 94% เสียงข้างมาก “รับร่างรัฐธรรมนูญ-คำถามพ่วง”

ผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 2559 พบเห็นชอบ 15.56 ล้านเสียง ไม่เห็นชอบ 9.7 ล้านเสียง ส่วนคำถามพ่วง เห็นชอบ 13.96 ล้านเสียง ไม่เห็นชอบ 10 ล้านเสียงเศษ

20160808022025.jpeg   

7 ส.ค. 2559 เวลาประมาณ 19.33 น. รายงานผลการนับคะแนนการออกเสียงประชามติอย่างไม่เป็นทางการ จากศูนย์แถลงข่าวการจัดการออกเสียงประชามติ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) หลังนับคะแนนได้ร้อยละ 94 จากจำนวนผู้มาใช้สิทธิทั้งประเทศ (27,623,126 คน)

ทั้งนี้ ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 ระบุว่า เมื่อแสดงผลการออกเสียงถึงร้อยละ 95 ของจำนวนหน่วยออกเสียง ให้หยุดการแสดงผลการออกเสียงต่อสาธารณะ และเมื่อ กกต.ได้รับรายงานผลการนับคะแนนออกเสียงจากหน่วยออกเสียงทุกหน่วยทั้งประเทศ หากไม่มีการร้องคัดค้าน ให้ กกต.ประกาศผลการออกเสียงและจำนวนผู้มาใช้สิทธิออกเสียงแล้วให้รายงานนายกรัฐมนตรีทราบโดยเร็ว

20160808022047.jpg

สำหรับการประชามติครั้งนี้ มีจำนวนผู้มีสิทธิ 50,585,118 คน มาใช้สิทธิ 27,623,126 คน คิดเป็นร้อยละ 54.6 มีบัตรเสีย 869,043 ใบ

ประเด็นคำถามที่ 1 ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2559 ทั้งฉบับ 

พบว่ามีผู้เห็นชอบ 15,562,027 คน คิดเป็นร้อยละ 61.40 ไม่เห็นชอบ 9,784,680 คน คิดเป็นร้อยละ 38.60

20160808022211.jpg

ประเด็นคำถามที่ 2 ท่านเห็นชอบหรือไม่ว่า เพื่อให้การปฏิรูปประเทศเกิดความต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ สมควรกำหนดไว้ในบทเฉพาะกาลว่า ในระหว่าง 5 ปีแรก นับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ ให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี 

พบว่ามีผู้เห็นชอบ 13,969,594 คน คิดเป็นร้อยละ 58.11 ไม่เห็นชอบ 10,070,599 คน คิดเป็นร้อยละ 41.89

20160808022222.jpg

ภาคใต้

ผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ 7,232,962 คน มีสัดส่วนผู้เห็นชอบทั้งร่างรัฐธรรมนูญมากที่สุด 2,606,023 คน คิดเป็นร้อยละ 76.92 ไม่เห็นชอบ 782,043 คน คิดเป็นร้อยละ 23.08 

ส่วนคำถามพ่วง พบว่ามีผู้เห็นชอบ 2,441,810 คน คิดเป็นร้อยละ 74.60 ไม่เห็นชอบ 831,609 คน คิดเป็นร้อยละ 25.40 

พบว่าจังหวัดภาคใต้ที่ไม่เห็นชอบทั้งร่างรัฐธรรมนูญและคำถามพ่วง ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ภาคกลาง

ผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ 17,299,507 คน พบว่า มีผู้เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ 5,887,881 คน คิดเป็นร้อยละ 69.46 ไม่เห็นชอบ 2,588,765 คน คิดเป็นร้อยละ 30.54 

ส่วนคำถามพ่วง พบว่ามีผู้เห็นชอบ 5,387,693 คน คิดเป็นร้อยละ 66.17 ไม่เห็นชอบ 2,754,534 คน คิดเป็นร้อยละ 33.83

กรุงเทพมหานคร มีผู้เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ 1,355,618 คน คิดเป็นร้อยละ 69.43 ไม่เห็นชอบ 596,820 คน คิดเป็นร้อยละ 30.57 

ขณะที่คำถามพ่วงมีผู้เห็นชอบ 1,259,913 คน คิดเป็นร้อยละ 65.95 ไม่เห็นชอบ 650,601 คน คิดเป็นร้อยละ 34.05 จากผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ 4,483,075 คน

ภาคเหนือ

ผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ 9,043,219 คน พบว่า มีผู้เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ 2,670,467 คน คิดเป็นร้อยละ 57.70 ไม่เห็นชอบ 1,957,746 คน คิดเป็นร้อยละ 42.30 

ส่วนคำถามพ่วง พบว่ามีผู้เห็นชอบ 2,337,276 คน คิดเป็นร้อยละ 54.14 ไม่เห็นชอบ 1,979,599 คน คิดเป็นร้อยละ 45.86

จังหวัดที่ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญและคำถามพ่วงมี 3 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย และพะเยา ส่วนจังหวัดที่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ แต่ไม่เห็นชอบคำถามพ่วง ได้แก่ ลำพูน ลำปาง น่าน และแพร่
       
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ 17,009,430 คน พบว่า มีผู้เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ 3,923,855 คน คิดเป็นร้อยละ 48.58 ไม่เห็นชอบ 4,153,178 คน คิดเป็นร้อยละ 51.42 

ส่วนคำถามพ่วง พบว่ามีผู้เห็นชอบ 3,371,333 คน คิดเป็นร้อยละ 44.56 ไม่เห็นชอบ 4,193,796 คน คิดเป็นร้อยละ 55.44
       
จังหวัดที่ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญและคำถามพ่วง ได้แก่ หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี สกลนคร นครพนม หนองบัวลำภู ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มุกดาหาร ชัยภูมิ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร สุรินทร์ และ ศรีสะเกษ ส่วนจังหวัดที่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ แต่ไม่เห็นชอบคำถามพ่วง ได้แก่ เลย อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี

20160808022311.jpeg

20160808022317.jpeg

20160808022323.jpeg

20160808022329.jpeg

20160808022337.jpeg

20160808022346.jpeg

20160808022352.jpeg

20160808022357.jpeg

ที่มาภาพ: 

http://astv.mobi/AXTxjbZ
http://vote2016.voicetv.co.th/

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง