ภาคเหนือล้อมวงคุยให้”ทันควัน” หาทางทำงานร่วมฝ่าม่านหมอกควัน

ภาคเหนือล้อมวงคุยให้”ทันควัน” หาทางทำงานร่วมฝ่าม่านหมอกควัน

ภาคชุมชน ธุรกิจ และราชการภาคเหนือ ล้อมวงคุยให้ “ทันควัน”  เปิดมุมมองใหม่สถานการณ์หมอกควันภาคเหนือเพื่อร่วมมือกันหาทางออก  หวังพบนวัตกรรมใหม่ในการทำงานร่วม

ทุกช่วงต้นปีซึ่งเป็นช่วงฤดูแล้ง พื้นที่ภาคเหนือของประเทศจะเผชิญกับสถานการณ์หมอกควันและไฟป่าปกคลุมทั่วทั้งภาค ซึ่งในปี พ.ศ. 2556 สถานการณ์นี้ถูกหยิบยกเข้าสู่วาระแห่งชาติ เพื่อพัฒนาข้อเสนอหาทางออกในการจัดการแก้ไขมลพิษจากหมอกควันภาคเหนือ  9 จังหวัด แต่สถานการณ์ก็ไม่คลี่คลายลงนัก ในหลายพื้นที่ยังคมมีฝุ่นละอองและหมอกควันเกินค่ามาตรฐานในทุกๆปีจนส่งผลกระทบหลายด้าน ทั้งสุขภาพ การคมนาคม การท่องเที่ยว ระบบนิเวศ ตลอดจนผลกระทบทางสังคม

ที่ผ่านมาหลายหน่วยงานพยายามหาทางออกด้วยการเสนอมาตรการแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น การงดเผา การพยายามจัดการปัญหาร่วมกันในทุกภาคส่วน แต่มาตรการดังกล่าวยังมีข้อจำกัดและเงื่อนไข โดยเฉพาะการมองสาเหตุและแหล่งกำเนิดของหมอกควันที่แตกต่างกัน การรวมศูนย์อำนาจการบริหารจัดการ ทำให้ไม่สามารถจัดการกับวิกฤติหมอกควันที่เกิดขึ้นได้

หลายหน่วยงานพยายามที่จะหาทางออกในการแก้ไขปัญหาหมอกควัน จึงเกิดองค์ความรู้ ชุดประสบการณ์ โมเดลต่างๆขึ้นมามากมาย เช่น กาณรงค์ไม่เผา การทำแนวกันไฟ การชิงเผา การนำเศษพืชผลทางการเกษตร เช่น ซังข้าวโพด ไปทำปุ๋ยหมัก หรือ การนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นเพื่อเพิ่มรายได้ การจัดตั้งกองทุนเพื่อดูแลและจัดการไฟป่า การปลูกสวนป่าและการจัดการทรัพยากรแบบองค์รวมของชุมชน ไปจนถึงการทำข้อเสนอทางนโยบายในการปลูกพืชที่เหมาะสมของภาคเหนือ เป็นต้น

เกิดความรู้ความเข้าใจถึงสาเหตุการเกิดหมอกควัน สร้างการแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้ในการจัดการปัญหาหมอกควันของแต่ละเครือข่าย ทั้งภาคประชาชน ชุมชน รัฐและเอกชน เพื่อสร้างเครือข่ายและพัฒนากลไกในการจัดการ แก้ปัญหาผลกระทบจากหมอกควันภาคเหนืออย่างยั่งยืน  และค้นพบนวัตกรรมใหม่ในการทำงานร่วม   มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคเหนือ)  เชียงใหม่ เขียว สวยหอม  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และทีม The North องศาเหนือ ซึ่งรวมตัวจากเครือข่ายสื่อพลเมืองในภาคเหนือ จึงร่วมกันจัดวงเสวนา “ล้อมวงคุยให้ทันควัน  เปิดมุมมองใหม่สถานการณ์หมอกควันภาคเหนือเพื่อร่วมมือกันหาทางออก”  ในวันที่ 30 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมอุทัยจันทรผกา ส่วนจัดการต้นน้ำ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 

โดยการล้อมวงคุย ได้เชิญผู้ร่วมแลกเปลี่ยนจากหลายภาคส่วน เช่น

ภาควิชาการ  

อ.นิอร  สิริมงคลเลิศกุล   จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย         

อาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุล            คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     

ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม หัวหน้าหน่วยงานวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ภาคราชการและองค์กรอิสระ

คุณดุลย์ฤทธิ์ ฤทัยวรุณรัตน์          นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ สบอ.16 (เชียงใหม่)

คุณทศพล เผื่อนอุดม      นายอำเภอแม่แจ่ม          

คุณสมพล อนุรักษ์วนภูมิ  นายก อบต.บ้านทัพ อ.แม่แจ่ม       

คุณพัชรา อุบลสวัสดิ์       ผู้อำนวยการสำนักสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ(สสช.)

 

ภาคธุรกิจ

คุณไพรัช โตวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

คุณพรชัย  จิตนวเสถียร    นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่       

คุณวิทยา คองทรัพย์  อดีตรองประธานหอการค้า จ.เชียงใหม่           

 

ภาคประชาชน

คุณเดโช ไชยทัพ             มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน(ภาคเหนือ)

คุณรัฐภัทร์ ศรีจันทร์กลัด   ผู้ประสานงานมูลนิธินวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ไทย

ตัวแทนชุมชนจากภาคเมือง อ.แม่แจ่ม   อ.จอมทอง บ้านม้งดอยปุย อ.เมือง เป็นต้น

 

 

กำหนดการเริ่มเวลา

09.30-10.00 น.                         ลงทะเบียน

10.00-12.00 น.                        ล้อมวงคุยให้ทันควัน

           -สถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ :สาเหตุที่แท้จริง

            -ฝ่าวิกฤติหมอกควัน : ใครทำอะไรอยู่บ้าง   

ดำเนินรายการโดย คุณโอฬาร อ่องฬะ

12.00-13.00 น.                         รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-15.30 น.                        

– แนวทางทำงานร่วม เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันในระดับพื้นที่ 

                                    ดำเนินรายการโดย คุณมานพ คีรีภูวดล

 

 ABOUT THE AUTHOR

-2551 นิเทศศาสตร์ ม.พะเยา -ThaiPBS ภาคเหนือ