ล่าชื่อออนไลน์ค้าน ‘ราชภัฏเชียงราย’ ออกนอกระบบ นักศึกษาเตรียมแถลง 5 พ.ค.นี้

ล่าชื่อออนไลน์ค้าน ‘ราชภัฏเชียงราย’ ออกนอกระบบ นักศึกษาเตรียมแถลง 5 พ.ค.นี้

20150205201529.jpg

2 พ.ค. 2558 เว็บไซต์รณรงค์ change.org เผยแพร่แคมเปญร่วมลงชื่อแถลงการณ์ร้องเรียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล อารีนิจ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ยกเลิกการนำมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายออกนอกระบบ นอกจากนั้นยังมีการเชิญชวนร่วมอ่านแถลงการณ์คัดค้านการนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย บริเวณป้ายมหาวิทยาลัยในวันอังคารที่ 5 พ.ค.นี้ เวลา 17.00 น. ระบุ “โอกาสและคุณภาพการศึกษา ไม่ควรมีเงื่อนไข”

20150205201333.jpg

แถลงการณ์..ความหวัง

คัดค้านการออกนอกระบบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

46 ปี นับตั้งแต่การสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดเชียงราย สู่การเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายในปัจจุบัน ด้วยความตั้งใจในการเป็น “สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู” เจตนารมณ์ดังกล่าวได้ประกาศอย่างชัดเจนถึงการรับใช้อันใกล้ชิดของมหาวิทยาลัยราชภัฏต่อท้องถิ่นในภูมิภาค

ณ วันนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ หรือที่เราเรียกโดยทั่วไปว่า “มหาวิทยาลัยนอกระบบ” การพยายามเปลี่ยนแปลงดังกล่าวของผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้สร้างคำถามและการคัดค้านโดยแพร่หลาย และเราก็ขอร่วมคัดค้านเช่นกัน

เรา ในฐานะนักศึกษาของสถาบัน ผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นเชียงราย ที่ต้องการพัฒนาและปกป้องผลประโยชน์ทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อมุ่งสู่การรับใช้สังคม ขอประกาศ “คัดค้านการออกนอกระบบของมหาวิทยาลัย” โดยมีจุดยืนดังนี้

การศึกษา ต้องเป็นหน้าที่โดยพื้นฐานของรัฐ ในการจัดสรรให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม นโยบายผลักดันการออกนอกระบบของมหาวิทยาลัย เป็นการผลักภาระการลงทุนทางการศึกษาของรัฐให้ตกเป็นของประชาชน จึงสวนทางต่อเจตจำนงของประชาชนอย่างสิ้นเชิง

จึงไม่มีความจำเป็นใดๆ ในการนำอนาคตทางการศึกษาไปผูกติดกับความเสี่ยงจากการออกนอกระบบของมหาวิทยาลัย เนื่องจากแนวคิดการออกนอกระบบของมหาวิทยาลัย ได้ถูกผลักดันอย่างเข้มข้นหลังจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจของไทยในปี 2540 รัฐบาลได้ยอมทำข้อตกลงเพื่อแปรรูปมหาวิทยาลัยรวมถึงการแปรรูปกิจการอื่นๆ ของรัฐกับธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียหรือ ADB เพื่อแลกกับการกู้ยืมเงินจำนวนมากมาฟื้นฟูประเทศ โดยความมุ่งหมายของรัฐบาลเพื่อลดภาระงบประมาณรายจ่ายของรัฐ ด้วยเหตุนี้ตลอดเวลาที่ผ่านมา จึงไม่เคยมีมหาวิทยาลัยใดเลยที่ออกนอกระบบไปแล้ว จะหาญกล้าประกาศลดค่าเล่าเรียนลงอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของประชาชน ในทางตรงกันข้าม กลับมุ่งเน้นการแสวงหารายได้เข้ามหาวิทยาลัย ทั้งโดยตรงจากตัวนักศึกษาและการร่วมมือกับกลุ่มทุนนำการศึกษาเข้าสู่ระบบธุรกิจ เพื่อเพิ่มรายได้ในการเลี้ยงดูตนเองให้มากขึ้นเท่านั้น

และตราบที่ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจในสังคมไทยยังมีอยู่สูง โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาของครอบครัวที่เสียเปรียบทางเศรษฐกิจย่อมลดต่ำลง แล้วโอกาสในการยกระดับคุณภาพชีวิตของพวกเขาในอนาคตจะเป็นเช่นไร “การลดเงื่อนไขเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา” จึงเป็นหนึ่งในหลักสำคัญที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายควรทุ่มเทให้เกิดผลอย่างจริงจัง ดั่งคติพจน์อันสวยหรู “มหาวิทยาลัยในหัวใจของประชาชน”

เราขอยืนยันว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นสถาบันอุดมศึกษา ที่ต้องเปิดโอกาสทางการศึกษาในระดับท้องถิ่นอย่างทั่วถึง รวมทั้งพัฒนาคุณภาพทางวิชาการที่มุ่งรับใช้ท้องถิ่น หยุดการกล่าวอ้างถึงการพัฒนามหาวิทยาลัยด้วยการออกนอกระบบ เพราะเราสามารถร่วมกันเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นได้ในวันนี้

ด้วยจุดยืนดังกล่าว เราจึงมีข้อเสนอดังนี้

มีตัวแทนนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจากนักศึกษา ดำรงตำแหน่งอยู่ในกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อร่วมกำหนดทิศทางของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

นักศึกษาและประชาชนโดยทั่วไปในท้องถิ่นเชียงราย สามารถมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ คัดค้านและตรวจสอบการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการเป็นมหาวิทยาลัยที่รับใช้ท้องถิ่นอย่างแท้จริง ด้วยการมีส่วนร่วมที่กว้างขวางมากขึ้น เราจะสามารถร่วมกันเปิดโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายให้ดียิ่งขึ้นได้ โดยไม่จำเป็นต้องสร้างเงื่อนไขการออกนอกระบบของมหาวิทยาลัยขึ้นมาอีก 

“โอกาสและคุณภาพการศึกษา ไม่ควรมีเงื่อนไข”

กลุ่มนักศึกษา Nadia

1 พฤษภาคม 2558

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง