วันผู้สูงอายุสากล International Day of Older Persons

วันผู้สูงอายุสากล International Day of Older Persons

7-9 ตุลาคม 2558 มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ และเฮลพ์เอจ อินเตอร์เนชั่นแนล จัดงานวันผู้สูงอายุสากลประจำปี 2558 เพื่อเฉลิมฉลองให้กับผู้สูงอายุ และสร้างความตระหนักต่อสังคมถึงบทบาทและความสำคัญของผู้สูงอายุ 

ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) โดยจากข้อมูลของ United Nations World Population Ageing พบว่า หลังจากปี 2552 ประชากรที่อยู่ในวัยพึ่งพิงได้แก่ เด็กและผู้สูงอายุ จะมีจำนวนมากกว่าประชากรในวัยแรงงาน และในปี 2560 จะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ประชากรเด็กน้อยกว่าผู้สูงอายุ สถานการณ์นี้เป็นผลมาจากการลดภาวะเจริญพันธ์อย่างรวดเร็ว และการลดลงอย่างต่อเนื่องของระดับการตายของประชากร ทำให้จำนวนและสัดส่วนประชากรสูงอายุของไทย เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

จากข้อมูลประชากรของประเทศไทยปี 2556 ประชากรไทยมีจำนวน 64.6 ล้านคน เป็นผู้สูงอายุมากถึง 9.6 ล้านคน คาดว่าในปี 2573 จะมีจำนวนผู้สูงอายุ 17.6 ล้านคน (ร้อยละ 26.3) และปี 2583 จะมีจำนวนถึง 20.5 ล้านคน (ร้อยละ 32.1)  ซึ่งหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ได้ร่วมกันดำเนินงานเพื่อคุ้มครอง ส่งเสริม และสนับสนุนสถานภาพ บทบาท และกิจกรรมของผู้สูงอายุ

องค์การสหประชาชาติ กำหนดให้ทุกวันที่ 1 ตุลาคมของทุกปี เป็น “วันผู้สูงอายุสากล” เริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ.2542 โดยได้ให้ความหมายของคำว่า “ผู้สูงอายุ” หมายถึง บุคคลทั้งเพศชายและเพศหญิง ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และได้พิจารณาประเด็นสำคัญเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ไว้ 3 ประการ คือ ด้านมนุษยธรรม ด้านการพัฒนา และด้านการศึกษา นอกจากนี้ องค์การอนามัยโลก ยังได้รณรงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยกำหนดคำขวัญว่า Add life to years เพื่อให้ประเทศต่างๆ ช่วยกันส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุอีกด้วย 

วันที่ 7-9 ตุลาคม 2558 มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ และเฮลพ์เอจ อินเตอร์เนชั่นแนลจะจัดงานวันผู้สูงอายุสากลประจำปี 2558ให้กับผู้สูงอายุ และสร้างความตระหนักต่อสังคมถึงบทบาทและความสำคัญของผู้สูงอายุ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจคือ

วันที่ 7 ตุลาคม 2558 – ผู้สูงอายุกับการจัดการภัยพิบัติ

นำเสนอผลการดำเนินการโครงการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติของมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ ที่สนับสนุนให้ชมรมผู้สูงอายุ ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เข้ามามีบทบาทในการจัดการภัยพิบัติในชุมชน พลิกสถานะจากผู้ประสบภัยเมื่อปี 2554 มาเป็นวิทยากรชุมชน แล้วยกระดับแผนงานขึ้นมาเป็นต้นแบบโมเดลจัดการภัยพิบัติใน 3 อำเภอ ฝาง ไชยปราการ เชียงดาว และเป็นโมเดลที่ได้รางวัล ASEAN Champion ในปี 2557 นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายจัดการภัยพิบัติในภาคเหนือเข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแสดงนิทรรศการ/บูธกิจกรรม/เล่นเกมส์ เช่น เครือข่ายเชียงรายยังไหวอยู่ มูลนิธิกระจกเงา มูลนิธิศุภนิมิต พร้อมทั้งหน่วยงานภาครัฐ อาทิ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยสาธิตการเอาตัวรอดระหว่างเกิดภัย และการช่วยเหลือผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบาง กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโร้ดโชว์วันจัดการภัยพิบัติแห่งอาเซียน และวันลดความเสี่ยงภัยพิบัติสากล 13 ตุลาคม นี้อีกด้วย

วันที่ 8 ตุลาคม 2558 – ความมั่นคงทางรายได้ในวัยสูงอายุ

นำเสนอผลการดำเนินโครงการเพื่อสร้างหลักประกันรายได้สำหรับผู้สูงอายุและประชากรรุ่นใหม่ ด้วยกลไกการออม กลไกระบบบำนาญแห่งชาติ บำนาญพื้นฐาน ส่งเสริมการจ้างงาน โดยมีภาคีภาคประชาชน ซึ่งประกอบไปด้วย เครือข่ายผู้สูงอายุ เครือข่ายแรงงานนอกระบบ เครือข่ายกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ เครือข่ายสลัม 4 ภาค และสภาองค์กรชุมชน ร่วมสร้างความเข้าใจต่อชุมชน สังคม และเตรียมพร้อมคนรุ่นใหม่ให้ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยไปด้วยกัน

วันที่ 9 ตุลาคม 2558 – งานวันผู้สูงอายุสากล

จากการนำเสนอผลงานวันที่ 7-8 ตุลาคม ซึ่งเป็นงานในระดับโครงการของมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ และภาคีเครือข่าย จะนำมาสู่การเปิดเวทีให้ผู้สูงอายุที่มีบทบาทในการพัฒนาประเด็นต่างๆ ได้ขึ้นพูดสร้างแรงบันดาลใจบนเวที ในลักษณะ TED Talks ซึ่งเมื่อเป็นงานวันผู้สูงอายุสากล จึงใช้ชื่อว่า IDOP Talks

 

สถานที่จัดกิจกรรม

ภาคเช้า: ที่ ห้องพาราโนมา ชั้น 8 โรงแรมธาริน จ.เชียงใหม่ 

ภาคบ่าย: ลานโปรโมชั่นหน้าห้างสรรพสินค้าเซนทรัลเฟสติวัล จังหวัดเชียงใหม่

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่…

มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ
6 (388) ซ.17 ถ.นิมมานเหมินท์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทร. (053) 215-671  โทรสาร. (053) 224-616  อีเมล์  info@fopdev.or.th

 ABOUT THE AUTHOR

-2551 นิเทศศาสตร์ ม.พะเยา -ThaiPBS ภาคเหนือ