สกน. ออกแถลงการณ์ ‘ไม่ร่วม ไม่รับ’ ร่างรัฐธรรมนูญที่ไม่บัญญัติสิทธิชุมชน

สกน. ออกแถลงการณ์ ‘ไม่ร่วม ไม่รับ’ ร่างรัฐธรรมนูญที่ไม่บัญญัติสิทธิชุมชน

4 ก.พ. 2559 เว็บไซต์มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ รายงานว่าเมื่อเวลา 12.00 น. ณ บ้านสวนลุงจรัส ใหม่ยศ อ.เกาะคา จ.ลำปาง สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.) ได้ออกแถลงการณ์ต่อกรณีร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่มีชัย ฤชุพันธุ์เป็นประธานกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งตามกำหนดจะมีการลงประชามติในเดือนกรกฎาคมนี้ โดยมีใจความดังนี้

20160402232943.jpg

แถลงการณ์สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ

ไม่ร่วม ไม่รับ ร่างรัฐธรรมนูญที่ไม่บัญญัติสิทธิชุมชน

ด้วยสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.) เป็นเครือข่ายภาคประชาชนที่รวมตัวกันเพื่อขับเคลื่อนการแก้ปัญหาของสมาชิกและประชาชนผู้เดือดร้อนโดยเฉพาะเรื่องส่งเสริมและสนับสนุนสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและทรัพยากรฯ ที่ผ่านมาสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาของสมาชิกและติดตามการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลโดยเฉพาะการเรียกร้องสิทธิชุมชนและการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมมาอย่างต่อเนื่อง แต่ปรากฏว่าในขณะนี้รัฐบาลได้ดำเนินการร่างรัฐธรรมนูญซึ่งหลักการและเนื้อหาของสิทธิชุมชนและการกระจายการถือครองที่ดินไม่ได้ถูกบัญญัติไว้ ตรงกันข้ามร่างรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวยังผูกขาดอำนาจให้อยู่ที่รัฐ เอื้อให้กับทุน และขาดการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจจากภาคประชาชนโดยเฉาะชุมชนในท้องถิ่นจากการดำเนินโครงการต่างๆ ดังร่างรัฐธรรมนูญฉบับนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ตามหมวดที่ 5 มาตรา 53 “รัฐต้องอนุรักษ์ คุ้มครอง บำรุงรักษา ฟื้นฟู และใช้หรือจัดให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยต้องให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นในการดำเนินการดังกล่าวและได้รับประโยชน์จากการดำเนินการดังกล่าวด้วยตามที่กฎหมายบัญญัติ” โดยตกต่างจากรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มาตรา 67 จะใช้คำว่า “จะดำเนินการมิให้…เว้นแต่ จะ…มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย…ก่อนดำเนินการ” ซึ่งร่างรัฐธรรมนูญฉบับล่าสุดได้ให้อำนาจสูงสุดแก่รัฐในการบริหารจัดการและได้ตัดขาดการมีส่วนร่วม สิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการร่วมตัดสินใจของภาคประชาชนในการดำเนินงานตามนโยบายของภาครัฐอย่างชัดเจน

สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือขอเรียกร้องว่า สิทธิชุมชน ต้องบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ และเห็นว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับมีชัย ฤชุพันธุ์ ให้แต่อำนาจรัฐ เอื้อต่อทุน ไม่มีสิทธิชุมชน ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังนั้นสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือจึงไม่ร่วม ไม่รับ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับมีชัย……

เชื่อมั่นในพลังประชาชน

สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.)

4 กุมภาพันธ์ 2559

บ้านสวนจรัส

 

20160402232915.png

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง