สภาประชาชนเพื่อการปฏิรูปเตรียมคุยพิจารณากรอบ ‘รัฐธรรมนูญประชาชน’

สภาประชาชนเพื่อการปฏิรูปเตรียมคุยพิจารณากรอบ ‘รัฐธรรมนูญประชาชน’

20142111161044.jpg

หลังจากองค์กรประชาชนมากกว่า 30 เครือข่าย 15,000 องค์กรทั่วประเทศ ได้ร่วมมือจัดตั้ง “สภาประชาชนเพื่อการปฏิรูป” เพื่อเป็นองค์กรเครือข่ายภาคประชาชนพลเมืองซึ่งมีแนวคิดในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศไทย และการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่  โดยมีการจัดเวทีเพื่อระดมความคิดเห็น จัดทำข้อเสนอต่อการปฏิรูปประเทศ และจัดทำร่างรัฐธรรมนูญประชาชน ที่ครอบคลุมยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในแต่ละด้าน บนหลักการ “ลดความเหลื่อมล้ำ  เพิ่มอำนาจประชาชน”    

ล่าสุดสภาประชาชนเพื่อการปฏิรูป เตรียมเปิดเวทีคุยอย่างเป็นทางการครั้งแรก เพื่อพิจารณาอนุมัติข้อเสนอกรอบและสาระสำคัญในรัฐธรรมนูญประชาชน 

ผู้จัดงานให้เหตุผลของการจัดเวทีครั้งนี้ว่า เพื่อให้สภาประชาชนพิจารณาอนุมัติร่างกรอบรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของภาคประชาชนและพิจารณาการดำเนินการในเรื่องเร่งด่วนที่มีผลกระทบต่อประชาชน และเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมการปฏิรูปประเทศของภาคประชาชน โดยมีผู้แทนจากองค์กรสมาชิกสภาประชาชนเพื่อการปฏิรูป จำนวน 300 คนเข้าร่วม

สำหรับเวทีครั้งนี้จะจัดขึ้น ณ ห้องประชุม LT1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ตามรายละเอียดกำหนดการด้านล่าง

เวลา กิจกรรม
08.30  – 09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการประชุม
09.00  – 09.10 น. กล่าวต้อนรับโดยผู้แทนสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
09.15  – 09.30 น. ฟ้อนดาบ ลั่นกลองสะบัดชัย  โดยเยาวชนชาติพันธุ์
09.30  – 10.00 น.

เจตจำนงสภาประชาชนเพื่อการปฏิรูป โดย

 • เดช พุ่มคชา    ผู้แทนภาคประชาสังคม
 • ดิเรก กองเงิน  ผู้แทนเครือข่ายองค์กรชุมชน
 • วิไลวัลย์ แซ่เตีย  ผู้แทนเครือข่ายองค์กรแรงงาน /สตรี 
10.00  – 12.30น. การประชุมสภาประชาชนเพื่อการปฏิรูป พิจารณาร่างกรอบรัฐธรรมนูญภาคประชาชน โดย นายบำรุง คะโยธา ประธานสภาประชาชนเพื่อการปฏิรูป
12.30 – 13.30 น. พักการประชุม รับประทานอาหารเที่ยง
13.30  – 15.00 น. พิจารณาร่างกรอบรัฐธรรมนูญ (ต่อ)และประมวลสรุป
15.00 – 15.30 น. แถลงข่าว ข้อเสนอประชาชน ต่อรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
15.30  – 16.00 น. ปิดการประชุมสภาประชาชนครั้งที่ 1 

 

รายชื่อสมาชิกเครือข่าย/องค์กรร่วมประชุมประมวลข้อเสนอรัฐธรรมนูญประชาชน

 

 1. เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป RNN
 2. เครือข่ายองค์กรชุมชนและประชาสังคมเพื่อการปฏิรูป (คชสป.) 
 3. เวทีภาคีพัฒนาประเทศไทย ( TD Forum )  
 4. เครือข่ายองค์กรชุมเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง (คปสม.)
 5. สำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ (สปพส.)
 6. คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งชาติ (กปอพช.)  
 7. สภาองค์กรชุมชน
 8. เครือข่ายจัดการที่ดินแนวใหม่แห่งชาติ
 9. เครือข่ายสวัสดิการชุมชน
 10. สภาพัฒนาการเมือง
 11. เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค
 12. เครือข่ายประมงพื้นบ้าน
 13. เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอิสาน
 14. เครือข่ายปฏิรูปที่ดินเทือกเขาบรรทัด
 15. คนรักหลักประกันสุขภาพและรัฐสวัสดิการ
 16. สภาเกษตรกร
 17. เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก (มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนเป็นกองเลขา)
 18. สมัชชาองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 19. เครือข่ายศิลปิน
 20. สอช. สหพันธ์องค์กรชุมชนคนจนเมืองแห่งชาติ
 21. สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ
 22. มูลนิธิเข้าถึงเอดส์
 23. มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์
 24. มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
 25. FTA watch
 26. มูลนิธิชีววิถี BIO Thai
 27. มูลนิธิสัมมาชีพ 
 28. มูลนิธิชุมชนไท
 29. มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ
 30. มูลนิธิอันดามัน
 31. เครือข่ายแรงงานนอกระบบ
 32. เครือข่ายประชาชนปฏิรูปสลาก
 33. มูลนิธิหยาดฝน
 34. เครือข่ายทรัพยากรดินน้ำป่าภาคเหนือตอนล่าง
 35. เครือข่ายกระเหรี่ยงแห่งประเทศไทย
 36. เครือข่ายชาวเล
 37. กลุ่มเพื่อนตะวันออก
 38. ผู้ดำเนินการประชุมสภา

 ABOUT THE AUTHOR

จับตาการเคลื่อนไหว กระแสการปฏิรูปในประเทศไทย