สภาพัฒนาการเมืองแนะเปิด พท.แสดงความเห็นจัดทำยุทธศาสตร์ปฏิรูปประเทศ

สภาพัฒนาการเมืองแนะเปิด พท.แสดงความเห็นจัดทำยุทธศาสตร์ปฏิรูปประเทศ

 Submitted by TVTHAI NETWORK on Wed, 2010-04-07 00:07

สภาพัฒนาการเมืองออกแถลงการณ์ เรียกร้องทุกฝ่ายงดใช้ความรุนแรง พร้อมเปิดพื้นที่ทางสังคม

ศ.ดร.สุจิต บุญบงการ ประธานสภาพัฒนาการเมือง ออกแถลงการณ์ในนามสภาพัฒนาการเมือง ต่อกรณีสถานการณ์วิกฤตการณ์ทางการเมือง หลังจัดประชุมสภาพัฒนาการเมืองสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ว่า ที่ประชุมมีมติให้ออกแถลงการณ์เพื่อแสดงจุดยืนและเจตนารมณ์ของสภาพัฒนาการ เมือง เพื่อเรียกร้องให้ทุกฝ่ายดำเนินการร่วมกัน เพื่อหาทางออกให้กับวิกฤตการณ์ทางการเมืองทั้งระยะสั้นและระยะยาว ดังนี้
 
1.ข้อเสนอระยะสั้น
1.1ขอ ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ใช้ความรุนแรงต่อกันในการแก้ไขปัญหา ขอให้คู่กรณีของความขัดแย้งได้คำนึงถึงผลกระทบความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับ สังคมไทย พึงแก้ไขความขัดแย้งด้วยสันติวิธี การต่อสู้เรียกร้องทางการเมืองไม่ควรแสดงออกด้วยความรุนแรง ไม่ควรใช้วาจาที่สร้างความเกลียดชังที่มีต่อกันระหว่างพี่น้องร่วมชาติและ ที่สำคัญคือต้องละเว้นจากการพาดพิงถึงสถาบันหลักของชาติไม่ว่าโดยตรงหรือโดย ปริยาย
ทั้งนี้ขอให้ทุกฝ่ายเคารพรัฐธรรมนูญ และกฎหมาย และดำเนินการตามขอบเขตของสิทธิของตนโดยเคารพและไม่ละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพ ของบุคคลอื่น

1.2สภา พัฒนาการเมืองเห็นว่า การเจรจาของทั้งสองฝ่ายเป็นสิ่งที่ดีควรดำเนินการต่อไป ส่วนการยุบสภาฯ หรือไม่ หรือยุบเมื่อใดนั้นเป็นเรื่องที่ทั้งสองฝ่ายควรตกลงกันเอง โดยคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะของประเทศและประชาชนไม่ว่าทั้งสองฝ่ายจะมีการ ตกลงยุบสภาฯ เมื่อใดก็ตาม กระบวนการทั้งก่อนและหลังการยุบสภาฯ จะต้องไม่นำมาซึ่งความแตกแยกของคนไทยด้วยกันเอง ในกระบวนการที่จะเลือกตั้งผู้แทนราษฎรที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งสองฝ่ายจะต้องยืนยันกับประชาชนได้ว่าจะไม่หาเสียงโดยสร้างความเกลียดชัง ความโกรธแค้นให้เกิดขึ้นในหมู่พี่น้องร่วมชาติ รวมไปถึงเมื่อมีการดำเนินการบริหารประเทศต่อไปในอนาคตไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใด ก็ตามจะต้องไม่เป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดความร้าวฉานต่อกัน ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดก็ตาม จะต้องไม่กระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความบาดหมางระหว่างคนไทยด้วยกัน หากมีปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นในอนาคตผู้รับผิดชอบจะต้องเป็นทั้งฝ่ายรัฐบาลและ ฝ่ายผู้ชุมนุมประท้วงรัฐบาล
 
2.ข้อเสนอเพื่อหาทางออกระยะยาว
ด้วยเหตุ วิกฤตของชาติครั้งนี้ไม่สามารถแก้ไขได้เพียงเฉพาะฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายที่ขัด แย้งกับรัฐบาลเท่านั้น ต้องอาศัยการผนึกกำลังทุกภาคส่วนของสังคมไทย โดยที่ประเทศไทยเป็นของคนไทยทุกคน ควรที่คนไทยทุกๆ ภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจกำหนดชะตา อนาคตของประเทศด้วยการปฏิรูปประเทศไทยร่วมกัน
สภา พัฒนาการเมืองยินดีเป็นองค์กรทำหน้าที่เชื่อมประสานกับคนไทยทุกภาคส่วนในการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้เกิดฉันทามติเพื่อออกแบบประเทศไทยในอนาคตร่วมกัน เพื่อให้ได้สังคมไทยใหม่ที่มีความเป็นธรรม มีภราดรภาพคือความเป็นพี่น้องร่วมชาติที่อาทรต่อกันและเป็นสังคมที่มีสันติ สุขไร้ความแตกแยกร้าวลึกดังที่เป็นอยู่ สภาพัฒนาการเมืองจะเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันคิดปฏิรูปสังคมไทย
จัดทำข้อ เสนอยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศไทยในระยะยาวที่มีสาระสำคัญ คือ การปฏิรูปการจัดสรรผลประโยชน์และทรัพยากร การปฏิรูประบบบริหารของรัฐ การจัดสรรอำนาจใหม่ และอื่นๆ ซึ่งต้องอาศัยการเคลื่อนไหวทางสังคมให้เกิดกระบวนทัศน์ใหม่และร่วมกันผลัก ดันยุทธศาสตร์ให้เป็นจริง โดยสภาพัฒนาการเมืองจะช่วยเปิดพื้นที่ทางสังคมการเมืองให้คนไทยทุกหมู่เหล่า ที่ไม่มีพื้นที่ในการแสดงออกได้มีพื้นที่หรือเวทีสำหรับการพูดคุย ปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็น เพื่อนำไปสู่การหาฉันทามติร่วมกันในสังคม เพื่อจัดทำเป็นข้อเสนอต่อสาธารณะอันเป็นที่ยอมรับร่วมกันที่จะดำเนินการขับ เคลื่อนประเทศไทยไปสู่ทิศทางที่พึงประสงค์

            จึง ขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยเจ้าของประเทศทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ ปฏิรูปประเทศไทยร่วมกัน และขอให้ติดตามข่าวสาร การดำเนินกิจกรรมของสภาพัฒนาการเมืองในระยะต่อไป

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

 ABOUT THE AUTHOR