สลัม 4 ภาคควงพีมูฟ จี้ ‘ยูเอ็น-นายกฯ’ เร่งแก้ปัญหาที่ดิน ในวันที่อยู่อาศัยโลก

สลัม 4 ภาคควงพีมูฟ จี้ ‘ยูเอ็น-นายกฯ’ เร่งแก้ปัญหาที่ดิน ในวันที่อยู่อาศัยโลก

20150510191727.jpg

รายงานโดย: ฮาริ บัณฑิตา

5 ต.ค. 2558 ณ สหประชาชาติ เครือข่ายสลัม 4 ภาค และขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (พีมูฟ) ประมาณ 2,000 คน จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันที่อยู่อาศัยสากล โดยมีการยื่นหนังสือถึงตัวแทนสหประชาชาติ ระบุถึงข้อเสนอให้ใช้ความพยายามมากกว่านี้ในการกระตุ้นให้รัฐบาลไทย และรัฐบาลของประเทศต่างๆ ดำเนินการพัฒนาที่เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และสิทธิที่จะมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของคนทุกคน 

ต่อมา ได้เคลื่อนขบวนไปยังทำเนียบรัฐบาล พร้อมทั้งยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรี ผ่าน มล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รับมอบแทน โดยมีข้อเสนอให้สนับสนุนให้เกิดความมั่นคงในที่อยู่อาศัย แก้ปัญหาที่ดิน และรับรองสิทธิ์การถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม และยั่งยืน 

ตลอดจนปรับเปลี่ยนโครงสร้างของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของพีมูฟ โดยให้รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานแทนตำแหน่งเดิม เพื่อให้การแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพ สามารถตัดสินใจเชิงนโยบายให้เกิดการแก้ปัญหาได้จริง 

นอกจากนั้น ในวันนี้ได้มีการระดมทุนตั้งกองทุนธนาคารที่ดิน เพื่อจัดหาที่อยู่อาศัยให้พี่น้องโนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ ที่ถูกอพยพออกจากชุมชน ภายใต้แผนแม่บทป่าไม้ฯ พ.ศ.2557 ได้เงินจำนวน 118,741 บาท ยังไม่รวมเหรียญอีกจำนวนหนึ่ง

20150510193739.jpg

20150510194532.jpg

20150510193841.jpg

20150510193856.jpg

แถลงการณ์วันที่อยู่อาศัยโลก

เนื่องด้วยในวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปี องค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้เป็นวันที่อยู่อาศัยโลก โดยมีเป้าหมายเพื่อรณรงค์ให้นานาประเทศได้ตระหนักถึงความสำคัญ ของปัญหาการไร้ที่อยู่อาศัย และหามาตรการในการแก้ปัญหา เครือข่ายสลัม 4 ภาค ซึ่งเป็นองค์กรประสานงานของคนจนเมืองที่อยู่อาศัยในชุมชนแออัด และคนเร่ร่อนไร้บ้านทั่วทุกภูมิภาค เป็นองค์กรภาคประชาชน ที่ดำเนินการขับเคลื่อนให้เกิดการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัย และคุณภาพชีวิตคนจนเมือง มาเป็นระยะเวลากว่า 17 ปี ได้จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวาระวันที่อยู่อาศัยโลก มาตั้งแต่ปี 2544 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 

ในปีนี้ เครือข่ายสลัม 4 ภาค ร่วมกับขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม จัดขบวนรณรงค์ ในวันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2558 จำนวน 2,000 คน หน้าองค์การสหประชาชาติ เพื่อยื่นสาส์นจากคนจนเมืองผ่านไปยังนายบัน คี-มูน (Ban Ki-moon) เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ และเคลื่อนขบวนมาทำเนียบรัฐบาล เพื่อรับฟังการแถลงนโยบาย และมาตรการในการแก้ปัญหาคนจนของรัฐบาลในด้านที่อยู่อาศัย และที่ดินทำกิน เพื่อให้คนจนได้มีหลักประกัน ในการดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคง ปกติสุขและมีความยั่งยืน

จากการทำงานของเครือข่ายสลัม 4 ภาค พบว่ามีชุมชนที่อยู่ในสถานการณ์ไล่รื้อ จำนวน 86 ชุมชน 8,100 ครอบครัว 34,000 คน อันเนื่องมาจากโครงการ การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง ที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งรถไฟฟ้า รถไฟความเร็วสูง การขยายทางคู่ ที่มีแผนการก่อสร้างในทุกภาคของประเทศไทย โครงการการจัดการน้ำในเขตกรุงเทพมหานคร ที่เริ่มใน 9 คลองหลัก และในพื้นที่เอกชนที่อยู่ใกล้บริเวณโครงการพัฒนาของรัฐ ส่งผลให้เป็นพื้นที่เปิดเหมาะแก่การลงทุน เช่น การสร้างคอนโดมีเนียม เป็นต้น โครงการพัฒนาเหล่านี้ส่งผลกระทบให้ชุมชนที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ริมทางรถไฟ ริมคลอง และในพื้นที่เอกชน ต้องถูกไล่รื้อ ถูกรื้อย้ายชุมชน ถูกแย่งชิงที่ดินไปให้กับการพัฒนาที่ไม่รับผิดชอบต่อคนจน และอาจต้องกลายเป็นคนไร้ที่อยู่อาศัยในอนาคต ทั้งนี้ยังไม่รวมถึงชุมชนในชนบทที่ประสบปัญหาเช่นเดียวกัน จากแผนพัฒนาของรัฐ เช่น แผนแม่บทป่าไม้ – ที่ดิน การให้สัมปทานขุดเจาะทำเหมืองแร่ การสร้างโรงไฟฟ้า ที่กำลังทำให้คนในชนบทต้องสูญเสียที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัย เป็นจำนวนมาก

โครงการพัฒนาของรัฐที่เกิดขึ้น เป็นการเอื้ออำนวยต่อการลงทุนของกลุ่มทุนทั้งในประเทศ และทุนข้ามชาติ แต่ส่งผลต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนจน คนในพื้นที่ ต้องประสบกับสภาวะการไร้ที่อยู่อาศัย ครอบครัว และชุมชนต้องล่มสลาย โดยไม่มีกลไก มาตรการ หรือนโยบายของรัฐบาลที่ชัดเจนในการแก้ปัญหา และขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดทิศทางการพัฒนาในระดับประเทศ และในท้องถิ่นของตนเอง              

จากสถานการณ์ปัญหาดังกล่าว เครือข่ายสลัม 4 ภาค และขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ได้มีข้อเสนอให้รัฐบาลดำเนินการในทางมาตรการ และนโยบายเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหามาเป็นระยะเวลาเกือบ 1 ปี โดยมีข้อเสนอดังนี้

1. ด้านการสนับสนุนให้เกิดความมั่นคงในที่อยู่อาศัย

1.1 ให้รัฐบาลสนับสนุน โครงการบ้านมั่นคง ที่ดำเนินการโดย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยให้กับคนจนเมืองอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างหลักประกันในด้านที่อยู่อาศัยของคนจน

1.2 ให้รัฐบาลอนุมัตินโยบายและงบประมาณ สนับสนุนด้านที่อยู่อาศัยสำหรับคนเร่ร่อนไร้บ้าน เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนที่จนที่สุดของเมือง ที่ดูแลโดยกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

1.3 ให้รัฐบาลอนุมัติการอุดหนุนระบบสาธารณูปโภคในโครงการของรัฐ ให้รัฐบาลอุดหนุนการวางระบบประปา และไฟฟ้า ในส่วนต่อขยายฟรี ในโครงการที่อยู่อาศัยที่ดำเนินการโดยรัฐ

1.4 ให้มีการแต่งตั้งกลไกคณะกรรมการแก้ปัญหาชุมชนที่ถูกไล่รื้อ เพื่อทำหน้าที่ประสานงาน ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และร่วมกันหาแนวทางในการแก้ปัญหา เพื่อเป็นกลไกในการลดความรุนแรง และคลี่คลายปัญหาในเบื้องต้น 

1.5 โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของรัฐบาลที่กระทบต่อคนจน และคนจำนวนมาก รัฐบาลต้องเปิดให้ผู้ได้รับผลกระทบมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ในการกำหนดการพัฒนา และการแก้ปัญหา และต้องมีการอนุมัติงบประมาณในการแก้ปัญหาสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาไว้อย่างชัดเจน

2. ด้านการแก้ปัญหาที่ดิน และรับรองสิทธิ์การถือครองอย่างเป็นธรรม และยั่งยืน

2.1 ให้ตั้งคณะกรรมการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเรื่องการจัดให้มีโฉนดชุมชนโดยเร่งด่วน และจัดให้มีการประชุม เพื่อเดินหน้าทำงานให้คนจนมีหลักประกันในที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัย

2.2 ทบทวน และปรับปรุงการดำเนินการตามแผนแม่บทป่าไม้-ที่ดินของรัฐบาล เนื่องจากส่งผลกระทบต่อคนจนต้องถูกขับไล่ ถูกดำเนินคดี ต้องสูญเสียที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัย

2.3 ให้เร่งรัดนำโครงการนำร่องธนาคารที่ดิน จำนวน 4 พื้นที่ เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่ออนุมัติงบประมาณดำเนินการตามโครงการนำร่อง เพื่อสร้างหลักประกันในที่ดินทำกินให้กับชุมชน

3. การปรับเปลี่ยนโครงสร้าง คณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม โดยให้รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการแทนตำแหน่งเดิม เพื่อให้การแก้ปัญหามีประสิทธิภาพ และสามารถตัดสินใจในเชิงนโยบายให้เกิดการแก้ปัญหาได้จริง

และในวันนี้ 5 ตุลาคม 2558 เครือข่ายสลัม 4 ภาค และขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ได้มาติดตามผลการแก้ปัญหา และรับฟังการแถลงนโยบาย ตามข้อเสนอดังกล่าว และได้ร่วมกันระดมทุนจากชาวบ้านในแต่ละพื้นที่ และบุคคลทั่วไป เพื่อจัดตั้ง “กองทุนธนาคารที่ดินภาคประชาชน” ขึ้นที่หน้าทำเนียบรัฐบาล และจะมีมาตรการในการติดตามผลการแก้ปัญหาอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง จนกว่าคนจนจะมีหลักประกันในที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัย 

เชื่อมั่นในพลังประชาชน
เครือข่ายสลัม 4 ภาค
5 ตุลาคม 2558

 

20150510193422.jpg

20150510193511.jpg

20150510193532.jpg

20150510193546.jpg

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง