สัมมนา “พื้นที่สันติวิธี/หนทางสังคมไทย” – 6 สิงหาคม 2556

สัมมนา “พื้นที่สันติวิธี/หนทางสังคมไทย” – 6 สิงหาคม 2556

สัมมนา "พื้นที่สันติวิธี/หนทางสังคมไทย"

รายงานการวิจัยในโครงการเมธีวิจัยอาวุโสสกว.ช่วงที่ 2 ปีที่ 3 “สันติวิธีและความรุนแรงในสังคมไทย: ความรู้ ความลับ และความทรงจำ”
วันที่ 6 สิงหาคม 2556  ณ ห้องร.103 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

กำหนดการ

08.15 – 08.45        ลงทะเบียน
08.45 – 09.00        ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ กล่าวถึงที่มาของโครงการ
09.00 – 10.04        นักวิจัยเสนอร่างรายงานวิจัย โดยมีหัวข้อดังนี้

1. อาจารย์ชญานิษฐ์ พูลยรัตน์ นำเสนอร่างรายงานวิจัย
เรื่อง “‘ชีวิตนี้เพื่อมาตุภูมิ’ จากสงครามสู่กระบวนการสันติภาพ?: สู่การศึกษาเปรียบเทียบขบวนการแบ่งแยกดินแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้”
2. ดร.ประทับจิต นีละไพจิตร นำเสนอร่างรายงานวิจัย
เรื่อง “คำสาปของความคลุมเครือ: เหยื่อการบังคับสูญหายกับทางเลือกไม่รุนแรงในต่างประเทศและข้อคิดสู่สังคมไทย”
3. จุฬารัตน์ ดำรงวิถีธรรม นำเสนอร่างรายงานวิจัย
เรื่อง “จาก Nonviolent Peaceforce ถึงสันติอาสาสักขีพยาน: บทวิเคราะห์ปฏิบัติการแทรกแซงเพื่อยับยั้งความรุนแรงโดยฝ่ายที่สาม”
4. พันเอก ดร.สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ นำเสนอร่างรายงานวิจัย
เรื่อง “คู่มือกาสอนอบรมวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยของกองทัพบก พ.ศ.2551: การเปิดพื้นที่โลกสันติวิธีของทหารโดยการวิเคราะห์วาทกรรม”
5. ผกาวดี สุพรรณจิตวนา นำเสนอร่างรายงานวิจัย
เรื่อง “ปฏิบัติการไร้ความรุนแรงบนเส้นทางวิชาชีพ: เหตุผลและการปฏิบัติกรณีศึกษาบุคลากรทางการแพทย์”
6. อาจารย์ ดร.จันจิรา สมบัติพูนศิริ นำเสนอร่างรายงานวิจัย
เรื่อง “อารมณ์ขันในฐานะปฏิบัติการไร้ความรุนแรง: บทวิเคราะห์การประท้วงในเซอร์เบีย (1996-2000) และกลุ่มวันอาทิตย์สีแดงในไทย”
7. อาจารย์ ดร.ชาญชัย ชัยสุขโกศล นำเสนอร่างรายงานวิจัย
เรื่อง “เมื่อการแสดงความเกลียดชัง กลายเป็นการใช้ความรุนแรง?”
8. อาจารย์ ดร.ศิวัช ศรีโภคางกุล นำเสนอร่างรายงานวิจัย
เรื่อง “อ่านกระบวนทัศน์ปรองดองของสังคมไทย: เปรียบเทียบความพยายามปรองดองในต่างแดน”

10.04 – 12.00        อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

 ABOUT THE AUTHOR