หวั่นผังเมืองขอนแก่นเปิดทางอุตสาหกรรมในพื้นที่ชุ่มน้ำ คนโคกหินขาวและห้วยเสือเต้น-นศ.ดาวดิน เดินหน้าคุย

หวั่นผังเมืองขอนแก่นเปิดทางอุตสาหกรรมในพื้นที่ชุ่มน้ำ คนโคกหินขาวและห้วยเสือเต้น-นศ.ดาวดิน เดินหน้าคุย

20151108150353.jpg

11 ส.ค. 2558 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 10 ส.ค. 2558 ชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมห้วยเสือเต้นและโคกหินขาวพร้อมกับนักศึกษากลุ่มดาวดินเดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อกรมโยธาธิการและผังเมือง จ.ขอนแก่น ตามประกาศ เชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูแผนที่ แผนผัง ข้อกำหนด และรายการประกอบแผนผัง ผังเมืองรวมจังหวัดขอนแก่น 
    
20151108150153.jpg

ประกาศดังกล่าวระบุว่า กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดขอนแก่น ในเขตท้องที่ จ.ขอนแก่น ตามแผนที่แสดงเขตผังเมืองรวมเสร็จเรียบร้อยและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมืองแล้ว จึงเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูแผนที่ แผนผัง ข้อกำหนด และรายการประกอบแผนผังของผังเมืองรวมได้ที่ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นและสาขา สำนักงานเทศบาลทุกแห่ง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆ ที่อยู่ในเขตจังหวัดขอนแก่น สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น และกรมโยธาธิการและผังเมือง ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. – 13 ส.ค. 2558

ประกาศระบุด้วยว่า ผู้มีส่วนได้เสียในเขตผังเมืองรวมจังหวัดขอนแก่นมีสิทธิร้องขอให้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมจังหวัดขอนแก่น โดยให้คำทำร้องหนังสือยื่นในสถานที่ดังกล่าว หรือผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตของกรมโยธาธิการและผังเมือง

ชาวบ้านและนักศึกษาได้มีข้อเสนอต่อสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น ดังนี้ 1.เพื่อให้พื้นที่ชุ่มน้ำห้วยเสือเต้นมีมาตรการคุ้มครองพื้นที่ที่สอดคล้องและไปเป็นตามแนวปฏิบัติของมาตรการการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จึงเสนอให้ขยายแนวเขตที่ดินจากระยะ 300 เมตร จากพื้นที่ชุ่มน้ำห้วยเสือเต้น และจากระยะ 1,000 เมตร จากพื้นที่ชุ่มน้ำพื้นที่ชุ่มน้ำแก่งละว้า เป็น 5,000 เมตร 

2.ให้ยกเลิกการกำหนดให้ที่ดินในระยะ 300 เมตรจากพื้นที่ชุ่มน้ำห้วยเสือเต้น ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กำหนดในข้อ 3 เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร สุนัข แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า เพราะจะเป็นการกระทบการใช้วิถีชีวิตของชุมชนที่เคยมีมาแต่ดั่งเดิม แต่ให้ห้ามเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม

3.การจัดการที่ดินภายในชุมชน ควรมีรูปแบบที่สอดคล้องกับแนวทางการอนุรักษ์ของกลุ่มฯ

20151108150224.jpg

จากนั้นกลุ่มชาวบ้านได้ร่วมพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น เพื่อเสนอความเห็นแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดผังเมืองรวมจังหวัดขอนแก่น การประชุมดังกล่าว ได้ข้อสรุป คือ เรื่องการเพิ่มรัศมีในการห้ามทำกิจกรรม ยังไม่มีความแน่ชัดในเรื่องเขตของพื้นที่ชุ่มน้ำซึ่งยังต้องรอรายละเอียดข้อมูลจากสำนักงานนโยบายและแผนฯ แต่เนื่องจากชาวบ้านมีความกังวลในเรื่องการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ชุ่มน้ำ จึงได้มีการนัดประชุมชาวบ้าน เพื่อชี้แจงเรื่องอาณาเขตของพื้นที่ชุ่มน้ำกับข้อเสนอของชาวบ้านอีกครั้ง

ส่วนข้อเรียกร้องที่ 2 เจ้าหน้าที่ผังเมืองอธิบายว่า การเสนอให้ยกเลิกข้อที่ 3 ว่า การเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ชุ่มน้ำนั้น ในส่วนที่เป็นข้อห้ามคือการเลี้ยงสัตว์ในเชิงการพาณิชย์ ในลักษณะแบบฟาร์มที่จะต้องขออนุญาตกับกรมปศุสัตว์ ไม่ใช่การเลี้ยงแบบที่ชาวบ้านทำอยู่

นอกจากนั้น ชาวบ้านได้ยื่นข้อเสนอให้ผังเมือง ส่งหนังสือชี้แจงรายละเอียดข้อกังวลทั้งหมด ให้กลุ่มอนุรักษ์ฯ ภายใน 1 สัปดาห์ รวมถึงให้มีการชี้แจงเรื่องการวางผังเมืองให้เขตตำบล123 เป็นเขตอุตสาหกรรม (สีม่วง) ซึ่งแต่เดิมผังเมืองได้ประชุมชาวบ้านแต่ไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้ ทั้งนี้ ทางเจ้าหน้าที่ผังเมืองรับปากว่าจะส่งรายละเอียดดังกล่าวให้ชาวบ้าน

20151108150333.jpg

วันที่ 10 สิงหาคม 2558

เรื่อง   บันทึกการพูดคุยเสนอความเห็นแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดผังเมืองรวมจังหวัดขอนแก่น
เรียน  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น

เนื่องด้วยวันที่ 10 สิงหาคม 2558 เวลา 10:00 น. ตัวแทนจากกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมห้วยเสือเต้นและโคกหินขาวได้เข้าพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น เพื่อเสนอความเห็นแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดผังเมืองรวมจังหวัดขอนแก่นโดยมีข้อเสนอแนะที่ไปพูดคุยดังนี้

1.ให้ยกเลิกการกำหนดให้ที่ดินในระยะ 300 เมตรจากพื้นที่ชุ่มน้ำห้วยเสือเต้น  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กำหนด ในข้อ 3.เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร สุนัข แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวบ้านที่มีอยู่ก่อนนั้นแล้ว

ทางเจ้าหน้าที่จากผังเมืองชี้แจงว่าในส่วนของข้อ 3 เป็นกรณีของการเลี้ยงเพื่อการค้าในรูปแบบของฟาร์มที่จะต้องขออนุญาตกับกรมปศุสัตว์ ไม่ใช่การเลี้ยงแบบที่ชาวบ้านทำอยู่

2. เพื่อให้พื้นที่ชุ่มน้ำห้วยเสือเต้นมีมาตรการคุ้มครองพื้นที่ที่สอดคล้องและไปเป็นตามแนวปฏิบัติของมาตรการการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จึงให้ขยายระยะจาก 300 เมตรเป็น 5,000 เนื่องจากชาวบ้านกังวลว่าถ้ากำหนดขอบเขตแค่ 300 เมตร ยังไงก็ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุ่มน้ำห้วยเสือเต้นอยู่ดี

ทางเจ้าหน้าที่จากผังเมืองชี้แจงว่าในส่วนของพื้นที่ชุ่มน้ำไม่ใช่แค่แหล่งน้ำ แต่หมายความรวมถึงเขตนิเวศทั้งหมด ทั้งป่า พื้นที่น้ำ ฯ ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีการประกาศขอบเขตบริเวณที่ชัดเจนของพื้นที่ชุ่มน้ำ ซึ่งเจ้าหน้าที่อ้างว่ามีพื้นที่ประมาณ 30,000 ไร่ (ต้องรอการกำหนดเขตพื้นที่ชุ่มน้ำจาก สำนักงานนโยบายและแผน)ซึ่งหากอาจส่งผลกระทบกับเขตเทศบาลและพื้นที่เมือง และในเรื่องความกังวลของชาวบ้านหากมีโรงงานมาตั้งในพื้นที่ชุ่มน้ำ ทางผังเมืองบอกว่าหากมีการประกาศขอบเขตที่ชัดเจนของพื้นที่ชุ่มน้ำออกมาก็จะสามารถแก้ไขผังเมืองได้ โดยมีการตรากฎกระทรวงขอทำการแก้ไขเฉพาะบริเวณ และหากมีโรงงานใดมาตั้งอยู่ในพื้นที่30,000 ไร่ดังกล่าวไม่สามารถทำได้ และมีข้อเสนอหากมีขอบเขตที่ชัดเจนแล้วจะมีการเรียกประชุมกลุ่มย่อยพูดคุยถึงโรงงานในพื้นที่ที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่วนในเรื่องการขยายพื้นที่ทางผังเมืองจะรับเรื่องนี้ไปคุยกับที่ประชุมอีกที

3.ในขั้นตอนของการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนไม่มีพื้นที่สีม่วง (พื้นที่อุตสาหกรรม) แต่เมื่อกระบวนการเสร็จสิ้นแล้วกลับมีพื้นที่อุตสาหกรรมและอยู่ใกล้กับพื้นที่ชุ่มน้ำห้วยเสือเต้น

ทางเจ้าหน้าที่จากผังเมืองชี้แจงว่าในส่วนนี้จากที่ประชุมทางผู้ใหญ่ทางผังเมืองเราต้องมีพื้นที่รองรับอุตสาหกรรม และพื้นที่สีม่วงดังกล่าวเป็นพื้นที่เดิมที่เคยมีสีม่วงอยู่แล้วและมีมาตรการรองรับโดยมีข้อกำหนดให้ห่างจากพื้นที่ชุ่มน้ำ มากเพียงพอ แต่หากมีการก่อสร้างในพื้นที่ก็เกินเขตอำนาจของทางผังเมือง ทางผังเมืองไม่มีอำนาจในส่วนนี้

4.การจัดสรรที่ดิน มีขอบเขตในการจัดสรรยังไงมีเงื่อนไขยังไงบ้าง

ทางเจ้าหน้าที่จากผังเมืองชี้แจงว่า ในส่วนของการจัดสรรที่ดินในรายละเอียดให้ไปดูในส่วนของกฎหมายที่ดิน การจัดสรรที่ดินในความหมายดังกล่าวคือการจัดสรรเพื่อการค้าจึงจะถูกห้าม

จากการพูดคุยดังกล่าวได้ข้อเสนอดังนี้

1.ให้พิจารณาในการกำหนดให้ที่ดินในระยะ 300 เมตรจากพื้นที่ชุ่มน้ำห้วยเสือเต้น  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กำหนดในข้อ 3. เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร สุนัข แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า 

2.เพื่อให้พื้นที่ชุ่มน้ำห้วยเสือเต้นมีมาตรการคุ้มครองพื้นที่ที่สอดคล้องและไปเป็นตามแนวปฏิบัติของมาตรการการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จึงให้ขยายระยะจาก 300 เมตรเป็น 5,000 เมตร

3.ให้ทางผังเมืองทำหนังสือชี้แจงรายละเอียดต่างๆ เช่น ความหมายของการจัดสรรที่ดิน  การเลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร สุนัข แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า  หนังสือชี้แจงเพื่อให้ทางกลุ่มทราบหากมีการกำหนดขอบเขตของพื้นที่ชุ่มน้ำชัดเจนแล้ว

4. เหตุผลที่มีพื้นที่สีม่วงในผังเมืองและบริเวณดังกล่าวยังอยู่ใกล้กับพื้นที่ชุ่มน้ำห้วยเสือเต้น ทั้งที่ใช่ช่วงของการรับฟังความคิดเห็นนั้นไม่มีพื้นที่สีม่วง

5.ทางผังเมืองจะตอบเป็นหนังสือให้ทางกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมห้วยเสือเต้นและโคกหินขาวภายใน 1 สัปดาห์

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นางสาวจิรัชญา  หาญณรงค์)

ผู้บันทึก

 

ที่มา: กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมห้วยเสือเต้นและโคกหินขาว

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง