อดีต นศ.ชมรมศึกษาปัญหาแหล่งเสื่อมโทรม ม.รามฯ ร้องคืนอิสรภาพ 14 ประชาธิปไตยใหม่

อดีต นศ.ชมรมศึกษาปัญหาแหล่งเสื่อมโทรม ม.รามฯ ร้องคืนอิสรภาพ 14 ประชาธิปไตยใหม่

4 ก.ค. 2558 อดีตนักศึกษา ชมรมศึกษาปัญหาแหล่งเสื่อมโทรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง 32 รายชื่อ ออกแถลงการณ์ “เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น คือ สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน คืนอิสรภาพแก่ 14 นักศึกษา”

แถลงการณ์ดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

“เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น คือ สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน คืนอิสรภาพแก่ 14 นักศึกษา”

จากเหตุการณ์การออกมาเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยของกลุ่มนักศึกษาและนักกิจกรรมทางสังคม เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ที่หน้าหอศิลป์ กรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปี การรัฐประหาร เพื่อแสดงเจตจำนงถึงการเรียกร้องประชาธิปไตยและสิทธิเสรีภาพของประชาชนซึ่งถูกกดทับภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลทหาร และนำมาสู่การจับกุมคุมขัง 14 นักศึกษาและนักกิจกรรม เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน ที่ผ่านมา

พวกเราในนามของอดีตนักศึกษา ชมรมศึกษาปัญหาแหล่งเสื่อมโทรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งเป็นองค์กรนักศึกษาที่ทำกิจกรรมเพื่อการสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความเป็นธรรมร่วมกับองค์กรชาวบ้านและนักศึกษากลุ่มต่างๆ ทั้งในมหาวิทยาลัยและต่างสถาบัน ในประเด็นชุมชนแออัด สิ่งแวดล้อม สิทธิชุมชนและสิทธิมนุษยชน พวกเราตระหนักถึงเสรีภาพในการแสดงออกของกลุ่มนักศึกษา นักกิจกรรมทางสังคม และประชาชน ที่ออกมาแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองอย่างสงบ สันติและปราศจากอาวุธ ซึ่งเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่มนุษย์จะพึงกระทำได้ตามหลักสิทธิทางการเมืองและสิทธิมนุษยชนสากล แต่กลับถูกจับกุมและนำไปขึ้นศาลทหารและถูกปฏิบัติราวกับพวกเขาเป็นอาชญากร ทั้งที่พวกเขาเพียงแค่ออกมาถือป้ายและแสดงเจตนารมณ์ที่ห่วงใยสถานการณ์บ้านเมือง การกระทำดังกล่าวของรัฐบาลทหาร ตอกย้ำความเป็นเผด็จการและสถานการณ์การละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างรุนแรง ซึ่งไม่ได้นำไปสู่บรรยากาศของการสร้างประชาธิปไตยและการปรองดองตามที่รัฐบาลทหารมักกล่าวแต่อย่างใดแต่ยิ่งจะทำให้สถานการณ์ตึงเครียดมากยิ่งขึ้น

ดังนั้น พวกเราในนามของชมรมศึกษาปัญหาแหล่งเสื่อมโทรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าวและเพื่อนำไปสู่การผ่อนคลายสถานการณ์ทางการเมืองที่ตึงเครียดและหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าอันเกิดจากสถานการณ์การการจับกุมนักศึกษานักกิจกรรมทั้ง 14 คน จึงมีข้อเรียกร้องให้รัฐบาลและ คสช. ปล่อยตัวนักศึกษาทั้ง 14 คน ที่ถูกจับทันที โดยไม่มีเงื่อนไข และยุติการดำเนินคดีกับนักศึกษาทั้ง 14 คน และอีก 2 คนที่ถูกจับและกำลังขึ้นศาลทหาร เพื่อเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาประชาชนสามารถแสดงออกที่สันติและปราศจากอาวุธตามสิทธิทางการเมืองและสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานได้อย่างอิสระ เสรี และเป็นการสร้างหนทางที่ทำให้ประเทศชาติก้าวไปสู่ประชาธิปไตยอย่างแท้จริง 

20150407161553.jpg
ด้วยความเชื่อมั่นในพลังบริสุทธิ์
ชมรมศึกษาปัญหาแหล่งเสื่อมโทรม
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
4 กรกฎาคม 2558

1. นายวิชาญ อุ่นอก         อดีตประธานชมรมปี 2540    ปัจจุบันนักพัฒนาเอกชนด้านสื่อ
ภาคประชาชน
2. นายธิกานต์ ศรีนารา         อดีตประธานชมรมปี 2541    ปัจจุบันอาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. นางสาววิไลพร จิตรประสาร     อดีตประธานชมรมปี 2542    ปัจจุบันนักพัฒนาเอกชนด้านแรงงาน
4. นางสาวกฤษณา จิจุบาล     อดีตประธานชมรมปี 2543    ปัจจุบันมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
5. นายวัชระศักดิ์ วิจิตรจันทร์     อดีตประธานชมรมปี 2544    ปัจจุบันนักพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ 
6. นายจักรพงษ์ บุริพา         อดีตประธานชมรมปี 2547    ปัจจุบันนักพัฒนาเอกชนด้านสลัม
7. นายวีรพงษ์ เอี่ยมโคกสูง     อดีตประธานชมรมปี 2552     ปัจจุบันอาชีพพนักงานบริษัท
8. นางสาวสุข์ปราณีย์ คันธะชัย    อดีตกรรมการชมรมปี 2541 ปัจจุบันศาสนธรรมประยุกต์
9. นางสาวกนธิชา หมื่นบุญมี    อดีตกรรมการชมรมปี 2541    ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมงานการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง
10. นายสิริศักดิ์ สะดวก         อดีตกรรมการชมรมปี 2542    ปัจจุบันนักพัฒนาเอกชนด้านลุ่มน้ำ
11. นายคมสันติ์ จันทร์อ่อน     อดีตกรรมการชมรมปี 2541    ปัจจุบันนักพัฒนาเอกชนด้านสลัม
12. นายคมสันติ์ วิจิตรจันทร์     อดีตกรรมการชมรมปี 2542    ปัจจุบันนักพัฒนาเอกชนด้านคนไร้บ้าน
13. นายสมพร หารพรม         อดีตกรรมการชมรมปี 2542    ปัจจุบันนักพัฒนาเอกชนด้านคนไร้บ้าน
14. นายนิธิป คงทอง         อดีตกรรมการชมรมปี 2539    ปัจจุบันนักพัฒนาเอกชนด้านสลัม
15. นายพิศณุกรณ์ ดีแก้ว     อดีตกรรมการชมรมปี 2549    ปัจจุบันนักพัฒนาเอกชนด้านลุ่มน้ำ
16. นายราชันย์ กัลยาฤทธิ์    อดีตกรรมการชมรมปี 2544    ปัจจุบันศิลปินอิสระ
17. นางสาววราภรณ์ อุทัยรังษี     อดีตกรรมการชมรมปี 2546    ปัจจุบันนักกฎหมายทนายความ
18. นายสุชัย บุญล้อม        อดีตรองประธานชมรมปี 2549    ปัจจุบันผู้สื่อข่าว CSR นิตยสารบิส โฟกัส
19. นางสาววิชญาพร เนตรไสว    อดีตกรรมการชมรมปี 2552    ปัจจุบันทำธุรกิจส่วนตัว
20. นางสาวสมหญิง มะลาพันธ์     อดีตกรรมการชมรมปี 2553 ปัจจุบันพนักงานบริษัทเอกชน
21. นางสาวเพ็ญพร ผิวเรือง    อดีตกรรมการชมรมปี 2542    ปัจจุบันค้าขาย
22. นางสาวอัชรา แก้วประเสริฐ    อดีตกรรมการชมรมปี 2541    ปัจจุบันนักพัฒนาเอกชนด้านเอดส์
23. นายชิราวุธ คงทอง         อดีตรองประธานชมรมปี 2546 ปัจจุบันอาชีพอิสระ
24. นางสาวจันทร์เพ็ญ พงษ์สระพัง อดีตกรรมการชมรมปี 2547 ปัจจุบันอาชีพอิสระ
25. นางสาวมลฑาริกา ศรีน้อย    อดีตกรรมการชมรมปี 2548    ปัจจุบันทำธุรกิจส่วนตัว
26. นางสาวสุธาทิพย์ อมปาน     อดีตกรรมการชมรมปี 2550 ปัจจุบันอาชีพอิสระ
27. นายกิตติศักดิ์ ไชยศรี         อดีตกรรมการชมรมปี 2553 ปัจจุบันอาชีพ ขี่มอเตอร์ไซด์รับจ้าง
28. นายวิศรุต บุญยา         อดีตกรรมการชมรมปี 2548 ปัจจุบันอาชีพสื่อมวลชน
29. นางสาวอุสุมา เลิศศรี    อดีตกรรมการชมรมปี 2543    ปัจจุบันลูกจ้างชั่วคราว
30. นายวัชนันท์ คาโส         อดีตกรรมการชมรมปี 2547 ปัจจุบันอาชีพอิสระ
31. นายเมธี สิงห์สู่ถ้ำ        อดีตกรรมการชมรมปี 2541    ปัจจุบันอาชีพอิสระ
32. นายวีรพล ภูเวียงแก้ว     อดีตกรรมการชมรมปี 2549     ปัจจุบันอาชีพค้าขาย

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง