อดีตนักกิจกรรมนักศึกษาร้องปล่อย 14 ประชาธิปไตยใหม่-พลเรือนต้องไม่ขึ้นศาลทหาร

อดีตนักกิจกรรมนักศึกษาร้องปล่อย 14 ประชาธิปไตยใหม่-พลเรือนต้องไม่ขึ้นศาลทหาร

2 ก.ค. 2558 อดีตนักกิจกรรมนักศีกษา นักกิจกรรมทางสังคมจำนวน 87 รายชื่อ ร่วมออกแถลงการณ์ระบุ การละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิพลเมืองการจับกุม คุมขัง ปิดกั้นการแสดงความคิดเห็น ไม่สามารถนำพาประเทศไปสู่ความปรองดอง เรียกร้องปล่อยนักศึกษาและนักกิจกรรมขบวนการประชาธิปไตยใหม่ 14 คน ในทันที โดยไม่มีเงื่อนไข และพลเรือนต้องไม่ขึ้นศาลทหาร อีกทั้งให้คืนพื้นที่เสรีภาพในการแสดงออกของประชาชน โดยจะร่วมกันติดตามอย่างถึงที่สุด

แถลงการณ์มีรายละเอียด ดังนี้

แถลงการณ์ การละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิพลเมือง
การจับกุม คุมขัง ปิดกั้นการแสดงความคิดเห็น ไม่สามารถนำพาประเทศไปสู่ความปรองดอง
ปล่อยนักศึกษาและนักกิจกรรม 14 คน ในทันที โดยไม่มีเงี่อนไข

———————————————————–

กรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารนอกเครื่องแบบ เข้าจับกุมนักศึกษา นักกิจกรรมทางสังคม ในนามกลุ่มขบวนการประชาธิปไตยใหม่ ในข้อหากระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 116 มีโทษจำคุกสูงสุด 7 ปี และข้อหาฝ่าฝืนคำสั่ง คสช. 3/2558 มีโทษจำคุก 6 เดือน มีการส่งดำเนินคดีโดยศาลทหาร และส่งเข้าเรือนจำราวกับเป็นอาชญากรนั้น

พวกเราในฐานะนักกิจกรรมทางสังคมมีความเห็นว่า การเรียกร้องของกลุ่มขบวนการประชาธิปไตยใหม่ เป็นการแสดงออกตามสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน อันพึงได้รับความคุ้มครองตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง การจับกุมและดำเนินคดีกลุ่มขบวนการประชาธิปไตยใหม่ ได้ตอกย้ำถึงสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชน การละเมิดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก การชุมนุมโดยสงบ จนน่ากังวลว่าการแสวงหาหนทางไปสู่ความปรองดองและวางรากฐานประชาธิปไตยในประเทศไทย จะไม่อาจเป็นไปได้ 

พวกเราในฐานะอดีตนักกิจกรรมนักศีกษา ต่างมีพื้นที่และบทบาททางสังคมที่หลากหลาย เคารพในความเห็นทางการเมืองที่เป็นอิสระ ทว่า พวกเรามีความเห็นพ้องร่วมกันดังต่อไปนี้ 

1) เราสนับสนุนเจตจำนงเสรีของกลุ่มขบวนการประชาธิปไตยใหม่ อันพึงเกิดขึ้นในสังคมไทย ได้แก่ 1) ประชาธิปไตยสิทธิเสรีภาพเสมอภาค 2) ความยุติธรรมทางสังคม 3) การมีส่วนร่วมของประชาชน 4) สิทธิมนุษยชนและสิทธิชุมชน 5) หลักสันติวิธี การแก้ไขปัญหาทางการเมืองต้องปราศจากการใช้ความรุนแรง 

2) พวกเราขอชื่นชมการแสดงออกของนักศึกษาและนักกิจกรรมทั้ง 14 คน ที่มีความรู้สึกทุกข์ร้อนต่อปัญหาทางสังคม หวงแหนในสิทธิเสรีภาพ ถือเป็นแบบอย่างของนักศึกษาและเยาวชน ที่ตระหนักถึงภาษีอากรของประชาชน และได้กระตุ้นเตือนให้เห็นว่า โอกาสการแสดงออกของประชาชนภายใต้ระบอบเผด็จการต่างจากระบอบประชาธิปไตยอย่างไร

3) พวกเรามีความกังวลในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ด้วยนับตั้งแต่การรัฐประหารในเดือนพฤษภาคม 2557 และการปฏิรูปประเทศที่ดำเนินไปภายใต้คำสั่งห้ามชุมนุมทางการเมือง การใช้อำนาจโดยปราศจากความรับผิดในมาตรา 44 การอนุมัติโครงการเมกะโปรเจคท์ คำสั่ง คสช. 64/2557 ที่ทำให้เกิดการอพยพและจับกุมประชาชนในที่ดินทำกิน การอนุมัติเหมืองแร่ทองคำ การไม่ปรับค่าแรงขั้นต่ำให้เหมาะสมกับค่าครองชีพ ฯลฯ ทั้งหมดนี้เป็นการใช้อำนาจที่ปราศจากการตรวจสอบ และเกิดขึ้นภายใต้บรรยากาศที่มีการจับกุม คุกคามผู้ที่มีความเห็นแตกต่างจาก คสช. การใช้อำนาจดังกล่าวจะส่งผลให้ไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมในที่สุด

4) พวกเราต้องการประชาธิปไตยที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีความคิดเห็นแตกต่าง ได้แสดงออกอย่างสันติ ได้ปกป้องสิทธิของตนเองและเคารพสิทธิของผู้อื่น เรายอมรับว่าเราต่างอยู่ในขั้วความขัดแย้งทางการเมืองตลอดทศวรรษที่ผ่านมา แต่การเคลื่อนไหวของขบวนการประชาธิปไตยใหม่ ได้กระตุ้นความทรงจำและเจตจำนงค์ให้พวกเราก้าวข้ามความขัดแย้งและหันมาสนับสนุนภารกิจทางประวัติศาสตร์ที่พวกเขาน้อมแบกรับ แน่นอนว่า เรายังอาจมีความเชื่อที่ไม่ตรงกันทั้งหมด แต่ภายใต้การปิดกั้นการแสดงออกเช่นนี้ ย่อมไม่สามารถแสวงหาการปฏิรูปเพื่อประชาชนใดๆ ได้ 

พวกเราดังมีชื่อท้ายนี้ ยืนยันเจตจำนงค์ร่วมกันว่า ต้องปล่อยตัวกลุ่มประชาธิปไตยใหม่ โดยไม่มีเงื่อนไข !!! พลเรือนต้องไม่ขึ้นศาลทหาร !!! ต้องคืนพื้นที่เสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนโดยทันที และพวกเราจะร่วมกันติดตามอย่างถึงที่สุด

รายชื่อผู้ร่วมลงรายชื่อเบื้องต้น

1.    นายจรูญ หยูทอง นักวิจัย นักวิชาการ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ นายกองค์กรนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2525 
2.    นางสาวนพพรรณ พรหมศรี องค์กรพัฒนาเอกชนด้านชุมชนแออัด ชมรมชาวเขา มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2528
3.    นายประสิทธิพร กาญอ่อนศรี องค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม ชมรมมหาวิทยาลัยชาวบ้าน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2527
4.    นายชัยพร นามประทีป ศิลปิน กลุ่มอิสระ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2529 
5.    นายอุทัย อัตถาพร องค์กรพัฒนาเอกชน ประธานชมรมค่ายอาสาพัฒนาราม-ลานนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2531
6.    นายสุวิทย์ กุหลาบวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคอีสาน (กป.อพช.) กลุ่มอิสระวิทยาลัยช่างกลปทุมวัน พ.ศ. 2533
7.    นางสาววีณา นำเจริญสมบัติ ชมรมอาสาพัฒนา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2533 
8.    นายชูวัส ฤกษ์ศิริสุข สื่อมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรรมการบริหารสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนนท.) พ.ศ. 2534 
9.    อาจารย์วนิดา วินิจจะกูล นักวิชาการอิสระ ประธานฝ่ายวิชาการองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2534 ประธานนักศึกษานิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 (2538) 
10.    นางอรนุช ผลภิญโญ องค์กรพัฒนาเอกชน ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์การนักศึกษาวิทยาลัยครูมหาสารคาม พ.ศ. 2534
11.    นางสาวสุกัญญา ชำนาญ นักกิจกรรมอิสระ อุปนายกฝ่ายประสานงาน สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยครูอุบลราชธานี ปี 2534-2535 กรรมการประสานงานสหพันธ์นิสิตนักศึกษาภาคอีสาน (สนนอ.) พ.ศ. 2534-2535 กรรมการสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยครูอุบลราชธานี พ.ศ. 2532-2535
12.    นายทินกร อ่อนประทุม สมาชิกสภาจังหวัด กรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2533 เลขาธิการสหพันธ์ นิสิตนักศึกษาภาคอีสาน (สนนอ.) พ.ศ. 2534-2535 รองเลขาธิการ(ภาคอีสาน) สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนนท.) พ.ศ. 2535
13.    นายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ จังหวัดสงขลา เลขาธิการสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535
14.    นางสาวรุ่งนภา สุขกมล องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2535
15.    นายนิติรัตน์ ทรัพย์สมบูรณ์ อนุกรรมการสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง กสม. ชมรมอนุรักษ์ฯ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2534 คณะกรรมการอนุรักษ์ฯ 16 สถาบัน (คอทส.) พ.ศ. 2534 รองเลขาธิการสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2536
16.    รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ชมรมศีกษาปัญหาแหล่งเสื่อมโทรม พ.ศ. 2535 กรรมการบริหารสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2536
17.    นายบุญเลิศ วิเศษปรีชา อาจารย์คณะสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รองนายกองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2535 เลขาธิการสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2537
18.    นายคำรณ ชูเดชา องค์กรพัฒนาเอกชนด้านรณรงค์ลดปัจจัยเสี่ยง ประธานชมรมปาฐกถาและโต้วาที 2535 รองนายกองค์การนักศึกษา (พรรคสานแสงทอง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2538 กรรมการบริหาร สนนท พ.ศ. 2535 
19.    นางสาวอัมพวา เพชรกิ่ง นักกิจกรรมทางสังคม ประธานค่ายอาสา รามอีสาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2535 สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2536
20.    นายศักดินนน์ มณีพันธุ์ นักการเมืองท้องถิ่น ประธานสภานักศึกษา วิทยาลัยครูมหาสารคาม พ.ศ. 2535 รองเลขาธิการ สหพันธ์นิสิตนักศึกษา ภาคอีสาน (สนนอ.) 2534-2535 นายกองค์การนักศึกษา วิทยาลัยครูมหาสารคาม พ.ศ. 2536
21.    นายสมาน ปัญญาที กรรมการชมรมค่ายอาสาพัฒนาราม-อีสาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2535
22.    อาจารย์เทพรัตน์ จันทพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ นายกองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2535
23.    นายจักริน ยูงทอง นักธุรกิจ สมาชิกชมรมค่ายอาสาพัฒนาราม-ลานนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี2533-2537 และกรรมการบริหาร สนนท.2535
24.    นายหัตภรณ์ ตะโฉ เจ้าหน้าที่ป้องกันเทศบาลเมืองระนอง พรรคศรัทธาธรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2535
25.    นางสาวศิริพร ฉายเพ็ชร โครงการพัฒนาคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม รองประธานชมรมอนุรักษ์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออกฉียงเหนือ พ.ศ. 2536
26.    นายตรีพิพัฒน์ บัวเนี่ยว นักวิชาการอิสระ นายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2536
27.    นายนิธิป คงทอง องค์กรพัฒนาเอกชนด้านชุมชนแออัด ชมรมศึกษาปัญหาแหล่งเสื่อมโทรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2538
28.    นายชัยวัฒน์ ตรีวิทยา องค์กรพัฒนาเอกชน ชมรมมหาวิทยาลัยชาวบ้าน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2538
29.    อาจารย์สนธยา ปานแก้ว อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นายกองค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พ.ศ. 2540
30.    ดร.วาสนา ละอองปลิว อาจารย์วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง กรรมการบริหารสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2540
31.    นางสาวสุคนธ์ทิพย์ .มีบุญ พรรคศรัทธาธรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรรมการบริหาร สนนท. พ.ศ. 2540
32.    นายคมสันติ์ จันทร์อ่อน กลุ่มปฏิบัติงานคนจนเมือง ชมรมศึกษาปัญหาแหล่งเสื่อมโทรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2540 
33.    นายเลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์ กลุ่มนิเวศวัฒนธรรมศึกษา กลุ่มกิจกรรมมหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2540 
34.    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรชัย นาคสีทอง อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ รองนายกองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2540 -2542
35.    นายคมสันติ์ วิจิตรจันทร์ องค์กรพัฒนาเอกชนด้านชุมชนแออัด ชมรมศึกษาปัญหาแหล่งเสื่อมโทรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2541 
36.    นายสมพร หารพรม องค์กรพัฒนาเอกชนด้านชุมชนแออัด ชมรมศึกษาปัญหาแหล่งเสื่อมโทรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2541
37.    นางสาววิไลพร จิตประสาน องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงาน ประธานชมรมศึกษาปัญหาแหล่งเสื่อมโทรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2542 รองเลขาธิการ สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยปี พ.ศ. 2543 
38.    นายราชัน กัลยาฤทธิ์ ศิลปินอิสระ ชมรมศึกษาปัญหาแหล่งเสื่อมโทรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2543
39.    นายเมธา มาสขาว นักวิชาการอิสระ เลขาธิการสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2544
40.    นางสาวฝ้ายคำ หาญณรงค์ ชมรมอนุรักษ์ฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 16 สถาบัน (คอทส.) พ.ศ. 2544
41.    นายทิวา สัมฤทธิ์ เชฟประกอบอาหาร ชมรมอาสาพัฒนา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2545
42.    นายจักรพงษ์ ปุริพา องค์กรพัฒนาเอกชน รองเลขาธิการ สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2548
43.    นายพิศณุกรณ์ ดีแก้ว นักพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม ชมรมศึกษาปัญหาแหล่งเสื่อมโทรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2548
44.    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
45.    นางสาวจิตติมา ผลเสวก ศิลปินและนักเขียน 
46.    นางสาวปราณี ศรีกำเหนิด ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์เนชั่น มัลติมีเดียกรุ๊ป จำกัด 
47.    นางสาวพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ องค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน กลุ่มอิสระ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
48.    นายจักรชัย โฉมทองดี องค์กรพัฒนาเอกชน 
49.    นายกมล อุปแก้ว นักกิจกรรมรณรงค์ด้านเอดส์และสุขภาพ 
50.    นายนิมิตร์ เทียนอุดม องค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ 
51.    นางสาวศรีไพร นนทรีน์ กลุ่มสหภาพแรงงาน
52.    นางสาวสุธิลา ลืนคำ องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงาน
53.    นางสาวสุดท้าย ต่อโชติ สหภาพแรงงาน
54.    นายสมศักดิ์ ขุนชำนาญ วิศวกร ศิษย์เก่า สถาบันราชมงคลศรีวิชัยภาคใต้
55.    นางสาวกนกกิตต์ การีวัฒน์ ศิษย์เก่า คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กลุ่มลูกชาวบ้าน 
56.    นางสาวดลยา แสงอากาศ ศิษย์เก่า สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กลุ่มลูกชาวบ้าน 
57.    นายชุติพงศ์ พิภพภิญโญ ศิษย์เก่า คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กลุ่มลูกชาวบ้าน 
58.    นายธัชพงศ์ แกดำ YPD ซุ้มเหมราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2555
59.    นายสุร แก้วเกาะสะบ้า YPD กลุ่มสะพานสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2556
60.    นายปัญจศักดิ์ บุญงาม YPD มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
61.    นายพงษธร จิรกิจธนา ศิษย์เก่า คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
62.    นายนคินทร์ พูนศรี กลุ่มอิสระ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรังสิต 
63.    นายนิพิฐพนธ์ คำยศ นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหิดล กลุ่มเสรีนนทรี
64.    นายศักดิ์รพี รินสาร ศิษย์เก่าคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสารสนเทศศึกษา กลุ่มลูกชาวบ้าน 
65.    นายอนุชา ตาดี กลุ่มเสรีนนทรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
66.    นางสาวเกษรินทร์ ทุ่มโมง คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กลุ่มลูกชาวบ้าน 
67.    นางสาวจินห์จุฑากานต์ เกตุเรืองรอง กลุ่มเสรีนนทรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
68.    นางสาวจุฬาภา สุทธิประภา เสรีนนทรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
69.    นางสาวปรารถนา เณรแย้ม กลุ่มเสรีนนทรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
70.    นางสาวภาวินี จันทร์เชื้อ กลุ่มฟ้าใหม่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
71.    นางสาวลลิตา เพ็ชรพวง คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กลุ่มลูกชาวบ้าน
72.    นางสาวสุทธิดา วัฒนสิงห์ กลุ่มเสรีนนทรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
73.    นายกิตติภูมิ พลภักดี เสรีนนทรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
74.    นายกิตติศักดิ์ กล่ำเหว่า คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กลุ่มลูกชาวบ้าน 
75.    นายจักรพล ผลละออ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กลุ่มลูกชาวบ้าน 
76.    นายประสิทธิ์ชัย มากพิณ นิสิตคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสารสนเทศศึกษา กลุ่มลูกชาวบ้าน 
77.    นายปริวรรต นิลวิเชียร คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ กลุ่มลูกชาวบ้าน 
78.    นายพลากร ภูเดช กลุ่มเสรีนนทรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
79.    นายธีรชา สุขรุ่ง กลุ่มลูกชาวบ้าน 
80.    นายชัยยุทธ เย็นใจ ซุ้มเหมราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง
81.    นายพีรพงศ์ ตระกูลเรืองศรี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กลุ่มลูกชาวบ้าน 
82.    นายรวิพล ลี้มสวัสดิ์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กลุ่มลูกชาวบ้าน 
83.    นายรัชชานนท์ เชียรพิมาย คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กลุ่มลูกชาวบ้าน 
84.    นายฤชานนท์ เมืองนก คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กลุ่มลูกชาวบ้าน 
85.    นายไววิทย์ เลิศลพ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มลูกชาวบ้าน 
86.    นายอมฤต ห้วงสุวรรณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสารสนเทศศึกษา กลุ่มลูกชาวบ้าน
87.    นายสุรินทร์ ปัทมาสศนุพงศ์ ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยบูรพา

ขอเชิญร่วมลงชื่อเพิ่มเติมได้ [email protected]

 

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง