เครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีสานคัดค้านการทำรัฐประหาร

เครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีสานคัดค้านการทำรัฐประหาร

ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นำโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก ได้กระทำการรัฐประหาร ยึดอำนาจการปกครองประเทศ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา โดยกล่าวอ้างเหตุผล ความชอบธรรมว่า มีสถานการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นในหลายพื้นที่จนเป็นเหตุให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์เสียชีวิต ได้รับบาดเจ็บ และเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้ขยายตัว จนอาจเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยรวม นั้น

เครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมอีสาน พร้อมด้วยองค์กรเครือข่าย เห็นว่า การกระทำโดยใช้กำลังทหารบังคับ  ของ คสช. เป็นการยึดอำนาจการปกครองประเทศ ที่ไม่เป็นไปตามวิถีทางประชาธิปไตยและชอบด้วยรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ยังมีการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยการปิดกั้นและแทรกแซงการนำเสนอของสื่อมวลชน  การประกาศเคอร์ฟิว และการห้ามชุมนุมทางการเมือง อันเป็นสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตย ดังนั้นทางเครือข่ายจึงขอประกาศจุดยืน และมีข้อเรียกร้องดังนี้

 1. ให้ คสช. คืนอำนาจอธิปไตยให้กับประชาชนไทยโดยเร็วที่สุด เพื่อป้องกันความขัดแย้งรุนแรงยิ่งขึ้น และเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นโดยประชาชนเอง

2. ให้ คสช. หยุดใช้ความรุนแรง หยุดละเมิดสิทธิเสรีภาพ สิทธิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร สิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนในการนำเสนอข่าวสารต่างๆซึ่งเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานโดยเร็วที่สุด

3. ให้ คสช. ยุติการจับกุมคุมขังนักกิจกรรมที่ได้แสดงออกทางความคิดเห็นทางการเมือง เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง

 

“สิทธิ เสรีภาพ ประชาธิปไตยเป็นของประชาชน”

แถลง ณ วันที่ 24 พ.ค. 57

เครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมอีสาน

ศูนย์ข้อมูลสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ (ศสส.) อีสาน

ศูนย์กฎหมายสิทธิมนุษยชนเพื่อสังคม

กลุ่มนิเวศวัฒนธรรมศึกษา

ศูนย์สื่อชุมชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ศสธ.)

ศูนย์พิทักษ์สิทธิการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำชี ตอนล่าง

 

ที่มา : ศูนย์สื่อชุมชน เพื่อสังคมที่เป็นธรรม

 ABOUT THE AUTHOR

เจ้าหน้าที่พัฒนาเครือข่ายสื่อพลเมือง สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ Thai PBS