เดินหน้าฟ้องศาลปกครอง ก.ทรัพยากรฯ ออกประกาศเว้น EIA โรงไฟฟ้าขยะ

เดินหน้าฟ้องศาลปกครอง ก.ทรัพยากรฯ ออกประกาศเว้น EIA โรงไฟฟ้าขยะ

มูลนิธิบูรณะนิเวศ และเครือข่ายประชาชนศึกษาและติดตามปัญหาขยะ 7 จังหวัด ฟ้องเพิกถอนประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยกเว้นให้การสร้างโรงไฟฟ้าขยะมูลฝอยไม่ต้องทำรายงาน EIA  ชี้ประกาศกระทรวงฯ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

20150312141457.jpg

3 ธ.ค. 2558 เวลา 10.30 น. มูลนิธิบูรณะนิเวศ และเครือข่ายประชาชนศึกษาและติดตามปัญหาขยะ 7 จังหวัด กว่า 100 คน จากปทุมธานี ชลบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และสระบุรี มอบอำนาจให้มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW) ยื่นฟ้องศาลปกครองกลางขอให้เพิกถอนประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2558 ซึ่งให้ยกเว้นให้โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงทุกขนาดไม่ต้องทำ EIA

(คลิป) สุรชัย ตรงงาม ทนายจากมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม ชี้แจงต่อตัวแทนมูลนิธิบูรณะนิเวศ และเครือข่ายประชาชนศึกษาและติดตามปัญหาขยะ 7 จังหวัด ฟ้องขอให้เหมือนเดิม ทำ EIA โรงไฟฟ้าขยะ

ฟ้องขอให้เหมือนเดิม ทำ EIA โรงไฟฟ้าขยะ.”การฟ้องคดีนี้อาจไม่ตอบโจทย์พี่น้องทั้งหมด แต่เป็นจุดเริ่มต้น และจุดสนับสนุนที่…

Posted by นักข่าวพลเมือง (ThaiPBS) on Wednesday, December 2, 2015

 

(คลิป) เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง ผอ.มูลนิธิบูรณะนิเวศ ชี้รัฐบาลคิดสั้น ไม่เห็นผลกระทบสวล.-ชุมชน ปล่อย ก.ทรัพยากรฯ ออกประกาศเว้น EIAโรงไฟฟ้าขยะ

ผอ.มูลนิธิบูรณะนิเวศ ชี้รัฐบาลคิดสั้น ไม่เห็นผลกระทบสิ่งแวดล้อม-ชุมชน ปล่อย ก.ทรัพยากรฯ ออกประกาศเว้น EIA โรงไฟฟ้าขยะ….

Posted by นักข่าวพลเมือง (ThaiPBS) on Saturday, December 5, 2015

 

(คลิป) เพ็ญโฉม เผยเชียงรากใหญ่อาจเป็นกรณีแรก ยื่นขอคุ้มครองชั่วคราวระงับโรงไฟฟ้า

เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง ผอ.มูลนิธิบูรณะนิเวศ.ในต่างประเทศจะระมัดระวังเรื่องของการผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะสูงมาก แต่ประเทศไทย กลับท…

Posted by นักข่าวพลเมือง (ThaiPBS) on Saturday, December 5, 2015

 

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ออกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับที่ 7 พ.ศ.2558 ลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2558 โดยมีการแก้ไขจากเดิมที่ให้โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทุกประเภทที่มีกำลังการผลิตเกิน 10 เมกะวัตต์ ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เปลี่ยนไปเป็นยกเว้นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง 

ส่งผลให้โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงทุกขนาดไม่ต้องจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ทั้งที่เป็นโครงการที่มีความเสี่ยงสูงด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม ระบุว่า การฟ้องคดีดังกล่าวมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นจำเลยที่ 1 และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เป็นจำเลยที่ 2 ในฐานะหน่วยงานรัฐผู้ออกประกาศกระทรวงฯ ฉบับดังกล่าวโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เป็นการใช้อำนาจที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย และเป็นการยกเลิกมาตรการหรือกลไกที่สำคัญในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของชุมชน ปิดกั้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมแสดงความคิดเห็นและติดตามตรวจสอบโครงการโรงไฟฟ้าขยะทั้งของรัฐและเอกชน 

ทั้งที่ในกระบวนการออกประกาศกระทรวงฯ ฉบับดังกล่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังมิได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียก่อนที่จะออกประกาศฯ ทั้งที่เป็นการออกกฎที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั้งประเทศ ขัดต่อหลักการที่รัฐธรรมนูญกำหนดคุ้มครองไว้ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างจะต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียก่อน 

ผู้ฟ้องคดีประสงค์ขอให้ศาลปกครองพิพากษาเพิกถอนประกาศกระทรวงฯ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายฉบับดังกล่าว

20150312141627.jpg

มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม ระบุว่า แม้การจัดการปัญหาขยะจะเป็นเรื่องเร่งด่วน แต่การรีบเร่งผลักดันโครงการโรงไฟฟ้าขยะซึ่งเป็นกิจการที่มีความเสี่ยงสูงด้านผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนโดยการออกกฎหมายยกเว้นการจัดทำรายงาน EIA โดยไม่มีหลักประกันหรือมาตรการการประเมินและควบคุมผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่ารองรับถือเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะที่ผิดพลาด และภาครัฐต้องยกเลิกการประกาศใช้ประกาศกระทรวงฯ ฉบับดังกล่าว

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง