เปิดเวทีปฏิรูปองค์กรชุมชนท้องถิ่น สู่สภาพลเมือง ที่เชียงราย

เปิดเวทีปฏิรูปองค์กรชุมชนท้องถิ่น สู่สภาพลเมือง ที่เชียงราย

ภาคเหนือเปิดเวทีปฏิรูปองค์กรชุมชนท้องถิ่น สู่สภาพลเมือง ที่เชียงราย รวมเครือข่าย 15 จังหวัด พูดคุยถึงทิศทางการปฏิรูป จัดขบวนภาคประชาชนเดินหน้าแนวทางกระจายอำนาจ การขับเคลื่อนสมัชชาพลเมือง และการสร้างวาระประชาชนภาคเหนือในอนาคต

กำหนดการเวทีปฏิรูปองค์กรชุมชนท้องถิ่น สู่สภาพลเมืองภาคเหนือ

ระหว่างวันที่ 12 – 13 มีนาคม 2558

ณ ห้องประชุมเอื้องมัจฉา อาคารยุพราชมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย››››››››››››

วันที่ 12 มีนาคม 2558    

12.00 – 13.00 น.    ลงทะเบียน
13.00 – 13.15 น.    กล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมโดยนายเลื่อน  ธนะเพทย์     ที่ปรึกษาขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดเชียงราย
13.15 – 13.30 น.    ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดงานโดย  นายประนอม   เชิมชัยภูมิ   
13.30 – 14.30 น.    “ถึงเวลาที่ต้องปฏิรูป เพราะ….”โดย  ขบวนองค์กรชุมชนภาคเหนือ ๑๕ จังหวัด
14.30 – 15.30 น.    แลกเปลี่ยนสาระสำคัญร่าง พรบ.สมัชชาพลเมืองโดย  นางสาวสมสุข   บุญญะบัญชา /  นายไพสิฐ  พานิชกุล
15.30 – 15.45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
15.45 – 17.00 น.    Work Shop วางแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนองค์กรชุมชนท้องถิ่น สู่  สมัชชาพลเมืองโดย นายสามารถ  พุทธาคณะอนุกรรมการประสานงานขบวนองค์กรชุมชนภาคเหนือ
แบ่งกลุ่มย่อย  เป็นรายกลุ่ม หารือ 
1.    วาระประชาชนคนเหนือ ต่อ การปฏิรูป  ปี 2567
2.    การกระจายอำนาจ
3.    สมัชชาพลเมือง
4.    แผนการขับเคลื่อน (มี.ค. – ธ.ค. 58)

17.00 – 17.30 น.    นำเสนอกลุ่มย่อย  และแลกเปลี่ยนเติมเต็ม
17.30 – 18.30 น.    สานเสวนา ทิศทางรัฐธรรมนูญไทย และการเคลื่อนสมัชชาพลเมืองโดย  ศาสตราจารย์เกรียติคุณ ดร.สุจิต  บุญบงการ  รองประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ  ดร.วณี  ปิ่นประทีป   ผอ. สปพส.  ดร.ถวิลวดี    บุรีกุล  กรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ

18.30– 19.30 น.    รับประทานอาหารเย็น
19.30 น.    พักผ่อนตามอัธยาศัย
    
13 มีนาคม 2558    

08.00 – 08.30 น.    รับประทานอาหารเช้า
08.30 – 09.00น.    ทบทวนสาระสำคัญโดย  นายสนอง    เนียมเหลี่ยม
09.00 – 09.15น.    กล่าวต้อนรับ  โดย นายพงษ์ศักดิ์  วังเสมอ  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  
09.15 – 10.30 น.    เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  “พัฒนาการและวิธีการขับเคลื่อน  สู่ สมัชชาพลเมือง”โดย   พื้นที่รูปธรรมระดับ จังหวัด  /ตำบล/เทศบาล/เมือง   6 พื้นที่

ระดับจังหวัด  
1.    สภาคนฮักเจียงฮาย   โดย  นายวิรุณ  คำภิโล
2.    เครือข่ายองค์กรชุมชนลูกพ่อขุนราม  โดย  ผู้แทนจังหวัดสุโขทัย
ระดับตำบล/เทศบาล/เมือง   
1.    ตำบล …..จ.แม่ฮ่องสอน  (ชนเผ่า กระบวนการทำงานร่วมของทุกฝ่าย)
2.    ตำบลดอนแตง  จ.กำแพงเพชร (การจัดการน้ำในพื้นที่)
3.    ชุมชนเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์  (การจัดการที่อยู่อาศัย)
4.    ตำบลเปือ  จ.น่าน   (กลุ่มผู้ก่อการดี)
ดำเนินรายการ   โดย    คุณครูมุกดา   อินต๊ะสาร

10.30 – 10.45 น.    รับประทานอาหารว่าง
10.45 – 11.45 น.    ประกาศเจตนารมณ์ ขบวนองค์กรชุมชนท้องถิ่น ต่อ การผลักดัน “สมัชชาพลเมือง”
11.45 – 12.00 น.    เวทียื่นเจตนารมณ์ ของ ขบวนองค์กรชุมชนภาคเหนือและแผนงานการขับเคลื่อนต่อ  กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ พร้อม ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
12.00 – 13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.    เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 ABOUT THE AUTHOR

เคยเขียนข่าว สารคดี เป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์พลเมืองเหนือ เคยรายงานข่าววิทยุ สำนักข่าวไทย อสมท. ตอนนี้เป็นทำงานอยู่สำนักเครือข่ายสื่อพลเมือง ไทยพีบีเอส ทำข่าว ข้อมูล ประสานเครือข่าย ฝีกอบรม สร้างพื้นที่สื่อสารสาธารณะ