‘ชาวบ้านนามูล-ดูนสาด’ เดินสาย ถามหามาตรการป้องกันผลกระทบ ‘โครงการเจาะสำรวจปิโตรเลียม’

‘ชาวบ้านนามูล-ดูนสาด’ เดินสาย ถามหามาตรการป้องกันผลกระทบ ‘โครงการเจาะสำรวจปิโตรเลียม’

20151606150015.jpg

ที่มาภาพ: กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านนามูล-ดูนสาด

16 มิ.ย. 2558 ชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านนามูล-ดูนสาด ต.ดูนสาด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น เดินทางเข้ากรุงเทพฯ เดินสายยื่นหนังสือต่อหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียม หลุมเจาะ ดงมูล-5 แปลงสำรวจบนบก L 27/43 ของ บริษัท อพิโก้ (โคราช) จำกัด ในพื้นที่ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการเผาทดสอบก๊าซ และได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชาวบ้านในพื้นที่แล้ว

เวลาประมาณ เวลา 10.30 น. ชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านนามูล-ดูนสาด เดินทางเข้ายื่นหนังสือขอให้ชี้แจงมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะเผาทดสอบก๊าซ และแนวทางการปฏิบัติงานของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ต่ออธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ตึกเอนเนอร์ยี่ คอมเพล็ค 

หนังสือของกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านนามูล-ดูนสาด ระบุว่า เมื่อบริษัทฯ แจ้งว่าจะทำการเผาทดสอบปริมาณก๊าซ ก็ทำให้กลุ่มอนุรักษ์ฯ เกิดความกังวล เพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เก็บข้อมูลทั้งด้านสุขภาพ และผลผลิตการเกษตร ของประชาชนอย่างเป็นระบบและเป็นไปตามมาตรฐานวิชาการ เพื่อเป็นหลักประกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ก่อนจะเริ่มระยะเผาทดสอบก๊าซ ดังนั้น เมื่อวันที่ 28 พ.ค.2558 จึงเดินทางไปยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เพื่อขอให้ชี้แจงมาตรการป้องกันผลกระทบพร้อมเสนอความต้องการของประชาชนในพื้นที่ แต่ข้อเสนอทั้งหมดก็ไม่ได้รับการตอบสนอง 

ต่อมา บริษัทฯ ได้เผาทดสอบก๊าซ ทันทีในวันที่ 30 พ.ค. 2558 โดยไม่มีการชี้แจงมาตรการป้องกันผลกระทบ กระทั่งประชาชนในพื้นที่โดยรอบแท่นเผาทดสอบก๊าซได้รับผลกระทบ ทั้งผื่นคัน ตาแดง วิงเวียนเพราะกลิ่นเหม็นจากแท่นเจาะจนไม่สามารถไปประกอบอาชีพได้ตามปกติ

“ในฐานะที่หน่วยงานของท่านมีหน้าที่กำกับดูแล และควบคุมตรวจสอบการดำเนินโครงการ ให้ชี้แจงมาตรการป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพก่อนการเผาทดสอบก๊าซ ของหลุมเจาะดงมูล 5 และแนวทางการปฏิบัติงานของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เพื่อควบคุม และตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามมาตรการ โดยขอให้ชี้แจงมาเป็นลายลักษณ์อักษร แก่กลุ่มฯ เพื่อเป็นหลักฐาน ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ท่านได้รับหนังสือฉบับนี้ เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชน” หนังสือระบุ

20151606150055.jpg

รายละเอียดของหนังสือมี ดังนี้

ที่ 019/2558

กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านนามูล-ดูนสาด
221 หมู่ 7 ตำบลดูนสาด อำเภอกระนวน
จังหวัดขอนแก่น 40170

วันที่ 16 มิถุนายน 2558

เรื่อง     ขอให้ชี้แจงมาตรการป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในระยะเผาทดสอบก๊าซ ของหลุมเจาะ ดงมูล 5 และแนวทางการปฏิบัติงานของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เพื่อควบคุม และตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท อพิโก้ (โคราช) จำกัด

เรียน     อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

สิ่งที่ส่งมาด้วย     สำเนาหนังสือกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านนามูล-ดูนสาด ที่ 016/2558 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 

เนื่องจาก เรากลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านนามูล-ดูนสาด ซึ่งเป็นประชาชนในพื้นที่ ตำบลดูนสาด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเฝ้าระวังผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ตามที่ทางกลุ่มฯได้คัดค้านกระบวนการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของบริษัท อพิโก้ (โคราช) จำกัด เรื่อยมา เพราะขาดกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ประชาชนจึงได้ยื่นหนังสือร้องเรียนกับหน่วยงานต่างๆ ขอให้ตรวจสอบโครงการขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียม หลุมเจาะ ดงมูล-5 แปลงสำรวจบนบก L 27/43 ของ บริษัท อพิโก้ (โคราช) จำกัด แต่กระนั้น บริษัทยังคงเดินหน้าดำเนินโครงการต่อไป โดยอ้างว่ามีมาตรการป้องกันผลกระทบที่ดี และกระทำถูกต้องตามกฎหมาย 

เมื่อบริษัท อพิโก้ (โคราช) จำกัด แจ้งว่าจะทำการเผาทดสอบปริมาณก๊าซ ก็ทำให้กลุ่มอนุรักษ์ฯ เกิดความกังวล เพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เก็บข้อมูลทั้งด้านสุขภาพ และผลผลิตการเกษตร ของประชาชน อย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามมาตรฐานวิชาการ เพื่อเป็นหลักประกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ก่อนจะเริ่มระยะเผาทดสอบก๊าซ ซึ่งเป็นระยะที่มีผลกระทบทั้งต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านนามูล-ดูนสาด จึงเดินทางไปยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เพื่อขอให้ชี้แจงมาตรการป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในระยะเผาทดสอบก๊าซ ของหลุมเจาะ ดงมูล 5 โดยมีข้อเสนอความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตำบลดูนสาด ดังนี้

1.    ขอให้ชี้แจงมาตรการป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในระยะเผาทดสอบก๊าซโครงการขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียม หลุมเจาะดงมูล ห้า (DM-5) 

2.    ขอให้เปิดเวทีแลกเปลี่ยนมาตรการป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในระยะเผาทดสอบก๊าซ แบบสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนในตำบลดูนสาด มีความเข้าใจอย่างแท้จริง 

3.    ขอให้มีการตั้งคณะกรรมการที่ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย รวบรวมข้อมูลประชาชนในพื้นที่ ทั้งข้อมูลด้านสุขภาพ ผลผลิตทางเกษตร และ ดิน น้ำ อากาศ อย่างเป็นระบบและตามหลักวิชาการ เพื่อเป็นหลักประกันให้ประชาชน

แต่ข้อเสนอทั้งหมดก็ไม่ได้รับการตอบสนองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัทเผาทดสอบก๊าซ ทันทีในวันที่ 30 พฤษภาคม 2558 โดยไม่มีการชี้แจงมาตรการป้องกันผลกระทบ กระทั่งประชาชนในพื้นที่โดยรอบแท่นเผาทดสอบก๊าซได้รับผลกระทบ ทั้งผื่นคัน ตาแดง วิงเวียนเพราะกลิ่นเหม็นจากแท่นเจาะจนไม่สามารถไปประกอบอาชีพได้ตามปกติ

กลุ่มฯ จึงขอเรียนอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ในฐานะที่หน่วยงานของท่านมีหน้าที่กำกับดูแล และควบคุมตรวจสอบการดำเนินโครงการ ให้ชี้แจงมาตรการป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพก่อนการเผาทดสอบก๊าซ ของหลุมเจาะดงมูล 5 และแนวทางการปฏิบัติงานของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เพื่อควบคุม และตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามมาตรการ โดยขอให้ชี้แจงมาเป็นลายลักษณ์อักษร แก่กลุ่มฯ เพื่อเป็นหลักฐาน ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ท่านได้รับหนังสือฉบับนี้ เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชน 

ด้วยความเคารพอย่างสูง

ลงชื่อ ………………………………….
(นาย ปกรณ์ สระแก้งตูม)
ตัวแทนกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านนามูล-ดูนสาด

ต่อมา เวลา 12.40 น. เดินทางเข้ายื่นหนังสือถึงเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อขอให้ดำเนินการชี้แจงมาตรการป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพก่อนการเผาทดสอบก๊าซ และขอรายงานการประชุมของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ (คชก) พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการเจาะหลุมสำรวจ/ประเมินปิโตรเลียมฐานดงมูล บี (DM-B) แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L27/43 จังหวัดกาฬสินธุ์ 

20151606145930.jpg

20151606145951.jpg

กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านนามูล-ดูนสาด ระบุว่า ทางกลุ่มอนุรักษ์ฯ ได้คัดค้านกระบวนการจัดทำ EIA ของบริษัทฯ เรื่อยมา เพราะขาดกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงเดินหน้าดำเนินโครงการฯ โดยอ้างว่ามีมาตรการป้องกันผลกระทบที่ดี และกระทำถูกต้องตามกฎหมาย แต่หลังจากที่บริษัทได้เดินหน้าดำเนินโครงการ ประชาชนในพื้นที่พบว่า มาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการดังกล่าว ไม่สามารถป้องกันความเสียหายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในระยะขุดเจาะสำรวจ และระยะเผาทดสอบก๊าซ 

หนังสือดังกล่าวมีเนื้อหา ดังนี้ 

ที่ 020/2558

กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านนามูล-ดูนสาด
221 หมู่ 7 ตำบลดูนสาด อำเภอกระนวน
จังหวัดขอนแก่น 40170

วันที่ 16 มิถุนายน 2558

เรื่อง     ขอรายงานการประชุมของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ (คชก) พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการเจาะหลุมสำรวจ/ประเมินปิโตรเลียมฐานดงมูล บี (DM-B) แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L27/43 จังหวัดกาฬสินธุ์

เรียน     เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เนื่องจาก เรากลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านนามูล-ดูนสาด ซึ่งเป็นประชาชนในพื้นที่ ตำบลดูนสาด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเฝ้าระวังผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ตามที่ทางกลุ่มฯได้คัดค้านกระบวนการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของบริษัท อพิโก้ (โคราช) จำกัด เรื่อยมา เพราะขาดกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ประชาชนจึงได้ยื่นหนังสือร้องเรียนกับหน่วยงานต่างๆ ขอให้ตรวจสอบโครงการเจาะหลุมสำรวจ/ประเมินปิโตรเลียมฐานดงมูล บี (DM-B) แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L27/43 จังหวัดกาฬสินธุ์ ของ บริษัท อพิโก้ (โคราช) จำกัด แต่กระนั้น บริษัทยังคงเดินหน้าดำเนินโครงการต่อไป โดยอ้างว่ามีมาตรการป้องกันผลกระทบที่ดี และกระทำถูกต้องตามกฎหมาย แต่หลังจากที่บริษัทได้เดินหน้าดำเนินโครงการ ประชาชนในพื้นที่พบว่า มาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการดังกล่าว ไม่สามารถป้องกันความเสียหายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในระยะขุดเจาะสำรวจ และระยะเผาทดสอบก๊าซ

กลุ่มฯ จึงขอเรียนเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการชี้แจงมาตรการป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพก่อนการเผาทดสอบก๊าซ และขอรายงานการประชุมของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ (คชก) พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการเจาะหลุมสำรวจ/ประเมินปิโตรเลียมฐานดงมูล บี (DM-B) แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L27/43 จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยขอให้ชี้แจงมาเป็นลายลักษณ์อักษรแก่กลุ่มฯ เพื่อเป็นหลักฐาน ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ท่านได้รับหนังสือฉบับนี้ เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชน 

ด้วยความเคารพอย่างสูง

ลงชื่อ …………………………..
(                                        )
ตัวแทนกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านนามูล-ดูนสาด

 

จากนั้น ในช่วงเวลาประมาณ 14.30 น. จึงได้เข้าให้ข้อมูลปัญหาความเดือดร้อนต่อสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (UNOHCHR)

20151606145354.jpg

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ในเวลา 20.00 น. วันนี้ กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านนามูล-ดูนสาดจะเดินทางเข้าร่วมงานมอบรางวัล SVN AWARD ประจำปี 2557 ของเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (SVN) ซึ่งมีการมอบรางวัลโดยนายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย และอ่านแถลงการณ์แสดงจุดยืนของกลุ่มอนุรักษ์ฯ ภายในงานดังกล่าว 

20151806182737.jpg

20151806182806.jpg

20151806191812.jpg

แถลงการณ์ หยุดเผาก๊าซ หยุดปิโตรเลียมบนบกอีสาน 

เรากลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านนามูล-ดูนสาด ซึ่งเป็นประชาชนในพื้นที่ ตำบลดูนสาด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเฝ้าระวังผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ตามที่ทางกลุ่มฯ ได้คัดค้านกระบวนการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของบริษัท อพิโก้ (โคราช) จำกัด เรื่อยมา เพราะขาดกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ประชาชนจึงได้ยื่นหนังสือร้องเรียนกับหน่วยงานต่างๆ ขอให้ตรวจสอบโครงการเจาะหลุมสำรวจ/ประเมินปิโตรเลียมฐานดงมูล บี (DM-B) แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L27/43 จังหวัดกาฬสินธุ์ ของ บริษัท อพิโก้ (โคราช) จำกัด 

แต่กระนั้น บริษัทยังคงเดินหน้าดำเนินโครงการต่อไป โดยอ้างว่ามีมาตรการป้องกันผลกระทบที่ดี และกระทำถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีหน่วยงานรัฐทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครองคอยสนับสนุน โดยไม่ฟังเสียงของประชาชน

ภาพเจ้าหน้าที่ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง คุ้มกันการขนอุปกรณ์ขุดเจาะปิโตรเลียมของบริษัทเอกชน เข้ามาในพื้นที่ท่ามกล่างเสียงร่ำให้ คราบน้ำตาของประชาชนที่ถูกกดขี่ เป็นความทรงจำที่โหดร้ายของชาวบ้านนามูล แม้จะมีเสียงคัดค้าน แต่บริษัทก็ยังคงเดินหน้าดำเนินโครงการต่อไป 

พวกเราพบว่า มาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไม่สามารถป้องกันความเสียหายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมได้จริง ทั้งในระยะขุดเจาะสำรวจ และปัจจุบัน ก็ทำการเผาทดสอบก๊าซ สร้างผลกระทบให้ประชาชน เราไม่สามารถไปทำไร่ทำสวน ได้อย่างปกติ พี่น้องมีปัญหาสุขภาพ ชีวิตประชาชนเจ้าของพื้นที่กลายเป็นเครื่องเซ่นสังเวย ให้กับโครงการขุดเจาะปิโตรเลียม กำไรมหาศาลจากกิจการปิโตรเลียมทำให้กลุ่มทุนเหล่านี้ ไม่สนใจว่าการดำเนินการของพวกเขา จะทำลายวิถีชีวิตของพวกเรา 

พวกเราขอประณามกลุ่มทุนปิโตรเลียมที่อาศัยช่องว่างจากกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมมาบังคับแย่งชิงทรัพยากรจากพี่น้องชาวอีสาน ขอประณามรัฐที่ ใช้อำนาจกดขี่ประชาชน เพื่อสนับสนุนกลุ่มทุนปิโตรเลียมอย่างไม่มีความละอาย เขาขอประกาศเจตนารมณ์ปกป้องพื้นแผ่นดินอีสานอันเป็นที่ทำอยู่ทำกินให้ลูกหลานเราสืบไป 

16 มิถุนายน 2558 
กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านนามูล ดูนสาด

 

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง