‘มูลนิธิวีรชนประชาธิปไตย’ แถลง 7 ข้อเสนอ แก้ร่างรัฐธรรมนูญ

‘มูลนิธิวีรชนประชาธิปไตย’ แถลง 7 ข้อเสนอ แก้ร่างรัฐธรรมนูญ

20161202001817.jpg

11 ก.พ. 2559 มูลนิธิวีรชนประชาธิปไตย เผยแพร่ คำแถลงมูลนิธิวีรชนประชาธิปไตย ลงนามโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ หัตถีรัตน์ รักษาการประธานมูลนิธิวีรชนประชาธิปไตย เพื่อเรียกร้องให้มีการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) 

คำแถลงมูลนิธิวีรชนประชาธิปไตย ระบุว่า ร่างรัฐธรรมนูญของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญที่เปิดให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นนั้น  มูลนิธิวีรชนประชาธิปไตยขอแสดงความคิดเห็น ดังนี้

1.นายกรัฐมนตรีต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ซึ่งนี่เป็นผลสัมฤทธิ์สำคัญที่ได้มาจากการสังเวยชีวิตและเลือดเนื้อของวีรชนประชาธิปไตยจำนวนไม่น้อยในเหตุการณ์พฤษภาคม 2535

2.สมาชิกวุฒิสภา ต้องมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนซึ่งก็เป็นผลสัมฤทธิ์สำคัญที่มาจากการเสียสละชีวิตเลือดเนื้อของวีรชนประชาชนในเหตุการณ์พฤษภาคม 2535 ด้วยเช่นกัน

3.การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ต้องแยกเป็น แบบเขตและแบบบัญชีรายชื่อเด็ดขาดจากกัน ดังรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ซึ่งเป็นผลพวงของการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ หลังเหตุการณ์พฤษภาคม 2535 

4.อำนาจอธิปไตยต้องเป็นของประชาชนโดยให้ฝ่ายนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ สามารถถ่วงดุลอำนาจกันได้ การให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระตราบทบัญญัติ เพื่อที่จะแทรกแซงอำนาจนิติบัญญัติและอำนาจบริหารที่มาจากการเลือกตั้ง ทั้งที่ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระทั้งมวลล้วนมีที่มาเกี่ยวโยงกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และไม่ผูกพันกับประชาชน 

5.มาตรา 253 ทำให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญเกือบเป็นไปไม่ได้เลย 

6.สิทธิเสรีภาพของประชาชน ชุมชน และท้องถิ่นถูกลิดรอนมาก

7.คณะรักษาความสงบแห่งชาติและองค์กรที่เกิดจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติหมดอำนาจลงหลังรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยบังคับใช้แล้ว

มูลนิธิวีรชนประชาธิปไตยจึงเรียนเสนอมาเพื่อคณะกรรมาธิการฯ ได้พิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้รัฐธรรมนูญไทยเป็นประโยชน์แก่ประชาชนไทย และระบอบประชาธิปไตยมากขึ้น

 

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง