นักข่าวพลเมือง : กวนข้าวทิพย์

นักข่าวพลเมือง : กวนข้าวทิพย์

เที่ยงนี้ในช่วงนักข่าวพลเมืองที่คุณผู้ชมจะได้เห็นมุมมองของคนรุ่นใหม่ต่อสังคมรอบตัว
ประเพณีกวนข้าวทิพย์ ที่ยึดถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่อดีตเพื่อระลึกถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งนางสุชาดาได้นำข้าวทิพย์ไปถวายก่อนวันตรัสรู้ 1 วันแล้ว ยังเป็นกุศโลบายให้คนในชุมชนได้ทำกิจกรรมร่วมกันเพราะต้องใช้เวลากวนข้าวไม่ต่ำกว่า 1 วัน ติดตามเรื่องนี้จาก Citizen Reporter นิสิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ