นักข่าวพลเมือง : ป่าบ้านแม่ซา

นักข่าวพลเมือง : ป่าบ้านแม่ซา

เพื่อให้มีความเข้าใจต่อวิถีชีวิตของผู้คนในบริบทสังคมปัจจุบันมากขึ้น การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิตสาขาพัฒนาชุมชน  คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงมีความแตกต่างจากการเรียนในสาขาวิชาทั่วไป โดยนิสิตจะต้องลงพื้นที่ฝึกประสบการณ์และใช้ชีวิตร่วมกับคนในชุมชนเพื่อเก็บ ข้อมูลเป็นระยะเวลา 3 เดือน  และวันนี้คุณเฉลิมพงศ์  ตอเสนา ได้เก็บเกี่ยวเรื่องราววิถีชุมชนบ้านแม่ซากับการดูแลและใช้ประโยชน์จากป่ามาฝาก ออกอากาศวันที่ 28 พ.ย. 58 เวลา 12.00น. 

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ