นักข่าวพลเมือง : พระสงฆ์ในประชาคมอาเซียน

นักข่าวพลเมือง : พระสงฆ์ในประชาคมอาเซียน

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน คือหนึ่งในสามเสาหลักของการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งต้องอาศัยความเข้าใจ และความร่วมมือกัน ไม่น้อยไปกว่าความร่วมมือทางการเมือง หรือเศรษฐกิจ ประเด็นเรื่อง “ศาสนา”จึงถูกหยิบยกขึ้นมาแลกแปลี่ยนเรียนรู้ 
นักข่าวพลเมือง ติดตามความเคลื่อนไหวของวงการพระสงฆ์ของประเทศไทย สปป.ลาว กัมพูชา เมียนมาร์ และเวียดนาม ที่รวมกลุ่มพูดคุยเรื่องศาสนาและวัฒนธรรม

ออกอากาศวันที่ 6 เม.ย.59 เวลา 12. น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ