นักข่าวพลเมือง : พืชจีเอ็มโอกับข้อสงสัยด้านสุขภาพ

นักข่าวพลเมือง : พืชจีเอ็มโอกับข้อสงสัยด้านสุขภาพ

แม้จะมีคำสั่งให้ยกเลิกการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพ หรือ พ.ร.บ.จีเอ็มโอ ไปแล้ว แต่อย่างไรก็ตามพืช จีเอ็มโอ ก็ยังเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันในทางวิชาการนะคะว่า พืชที่ผ่านการตัดแต่งทางพันธุ์กรรมจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวของผู้บริโภคหรือไม่ วันนี้ คุณ ภาวิณี ไชยภาค นักข่าวพลเมืองจะนะนิวส์ ได้สื่อสารความคิดเห็นของเครือข่ายทางภาคใต้ต่อประเด็นนี้

 ออกอากาศวันที่ 17 ธ.ค. 58 @ 21.45 น. 

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง