นักข่าวพลเมือง : ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพของชุมชน

นักข่าวพลเมือง : ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพของชุมชน

ในตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา แม้คนในชุมชนสวนใหญ่จะเป็นมุสลิม โดยมีมัสยิด 7 แห่ง ขณะที่มีวัดเพียงแห่งเดียว แต่เมื่อมีกิจกรรมก็ไม่เพียงเฉพาะมัสยิดเท่านั้นที่สามารถเป็นศูนย์กลางของชุมชนได้ หากแต่ วัด อย่าง วัดรังสิตาวาส ยังเปิดเป็นพื้นที่กลางให้พี่น้องทั้งชาวพุทธและมุสลิมเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของชุมชน ไปติดตามจาก นักข่าวพลเมือง โรงพยาบาลส่งเริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา 

l 17 มิ.ย. 59 l เวลา 05.00 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ