นักข่าวพลเมือง : เพลงฉ่อย

นักข่าวพลเมือง : เพลงฉ่อย

เพื่อนๆ จากคณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ร่วมกันตั้งชมรมสืบสานวัฒนธรรมไทย และเริ่มถ่ายทอดศิลปะละเล่น “เพลงฉ่อย”  ให้ความรู้และข้อคิดเกี่ยวกับศิลปะพื้นบ้าน กับน้องๆเยาวชนพื้นที่  ติดตามรายงานเรื่องนี้ จากนักข่าวพลเมืองสาขาวิชา นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

 l 14 มิ.ย. 59 l เวลา 12.00 น.

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง