นักข่าวพลเมือง : เยาวชนกับการเคลื่อนไหวด้านสิทธิ

นักข่าวพลเมือง : เยาวชนกับการเคลื่อนไหวด้านสิทธิ

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน มีมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2491 มีหลักการสำคัญ คือ ความมีอิสระและเสมอภาคกันในศักดิ์ศรีของมนุษย์ทั้งปวง ปราศจากการแบ่งแยกและเลือกปฎิบัติ การยอมรับว่าเป็นบุคคลทุกแห่งหนตามกฎหมาย และตามกฎหมายรัฐธรรมนูญของไทยระบุถึงการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนด้วยเช่นกัน แต่ในทุกวันนี้มีการล่วงละเมิดในหลากหลายรูปแบบ เยาวชน คนรุ่นใหม่จึงลุกขึ้นมาเพื่อเรียกร้องสิทธิของตนเอง ไปติดตามได้จากนักข่าวพลเมือง แตกต่าง หลากหลาย และงดงาม

ออกอากาศวันที่ 8 มี.ค. 59 @ 21.50 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ