นักข่าวพลเมือง : แอนนิเมชั่น เรื่อง จิตสู้มาร

นักข่าวพลเมือง : แอนนิเมชั่น เรื่อง จิตสู้มาร

“ฝึกจิตใจให้เป็นคนอดทน
รู้จักอดทนและอดกลั้น
แล้วเราเองจะสบายใจ”

เที่ยงวันเสาร์นี้กับแอนนิเมชั่นเรื่อง จิต-สู้-มาร
ผลงานจากนักศึกษา เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง