นักข่าวพลเมือง : โบราณสถานเชียงแสน วิถีคนคู่มรดกเมือง

นักข่าวพลเมือง : โบราณสถานเชียงแสน วิถีคนคู่มรดกเมือง

พูดถึงเมืองเชียงแสนทุกวันนี้ เราอาจจะเห็นภาพของการเกิดขึ้นของโครงการต่างๆที่เน้นสงเสริมทางด้านเศรษฐกิจ จากเมืองประวัติศาสตร์กลายมาเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนบน แต่ว่าวิถีชีวิตของชาวเชียงแสนยังคงผูกพันกับประวัติศาสตร์ที่สืบทอดกันมา สะท้อนผ่านประตูป่าสักโบราณสถานที่มีคุณค่าทางจิตใจกับคนในพื้นที่

ติดตามได้กับนักข่าวพลเมือง สำนักศิลปากรที่ 8

ออกอากาศ: 18 ก.ค. 2559 เวลา 22.00 น.

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง