ปั่นต้านโกง

ปั่นต้านโกง

ออกอากาศ : 24 ธันวาคม 2556

วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปีถูกกำหนดให้เป็นวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล สำหรับประเทศไทยกลุ่มที่ชื่นชอบจักรยานและองค์การต่อต้านคอรัปชั่นประเทศไทยได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมเดินวิ่งปั่นเพื่อต่อต้านการคอรัปชั่นทุกรูปแบบ ซึ่งก็สามารถสร้างสำนึกได้ โดยเริ่มต้นด้วยตัวเอง 

 ABOUT THE AUTHOR

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษวิทยา เอกวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความสนใจในความเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการพัฒนาด้านต่างๆ เทคโนโลยี สุขภาพ และดนตรี