ยิ้มแรกของบะไห่

ยิ้มแรกของบะไห่

กว่า 3 ปีที่ประสิทธิ์ จำปาขาว ได้พยายามพิสูจน์ความเป็นคนไทยต่อหน่วยงานรัฐ เพื่อให้ได้สถานะทางทะเบียนตามมาตรายี่สิบสามของพรบ.สัญชาติฉบับใหม่ และวันนี้เขาต่อสู้จนประสบความสำเร็จแล้ว โดยสัญชาติไทยเป็นเครื่องยืนยันว่าเขาจะอยู่ในประเทศนี้ได้อย่างสมศักดิ์ศรี ติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

 ABOUT THE AUTHOR