สิทธิที่ดินทำกิน จ.น่าน

สิทธิที่ดินทำกิน จ.น่าน

ชาวบ้านในภาคเหนือที่ประสบปัญหาสิทธิในที่ดินทำกิน มาร่วมกันเรียนรู้แนวทางที่จะจัดทำข้อมูลใ­นพื้นที่ของตนเองอย่างเป็นระบบกับเครือข่า­ยที่ดินแนวใหม่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง เพื่อนำไปสู่เพื่อนำไปสู่การทำโฉนดชุมชนหร­ือสิทธิในการจัดการทรัพยากรโดยท้องถิ่น พร้อมทั้งมีข้อเสนอเชิงนโยบายต่อรัฐบาลด้ว­ย ติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมืองเครือข่ายที่ดินแนวใหม่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตัวเอง ภาคเหนือ ออกอากาศวัน 13 พย. 56

 ABOUT THE AUTHOR