เยาวชนกับการเรียนรู้ชนิดพันธุ์พืชในชุมชน

เยาวชนกับการเรียนรู้ชนิดพันธุ์พืชในชุมชน

นักข่าวพลเมืองวันนี้ ไปติดตามกระบวนการเรียนรู้ นอกห้องเรียนของเยาวชนบ้านปลาค้าว จ.อำนาจเจริญ ที่ศึกษาพันธุ์พืชชนิดต่างๆ ในท้องถิ่น พร้อมผู้ใหญ่ในชุมชนเข้ามามีส่วนในการเรียนการสอน ติดตามจากรายงานของนักข่าวพลเมืองกลุ่มเยาวชนบ้านปลาค้าว จ.อำนาจเจริญ….

เมื่อวันที่ 28-29 มกราคมที่ผ่านมา ปราชญ์ชาวบ้านและชาวชุมชนบ้านปลาค้าว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับคณาจารย์ โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรที่มีอยู่ในชุมชน ซึ่งในการศึกษาสมุนไพรครั้งนี้จะใช้ประสาทสัมผัสทุกส่วน ทั้งการดมกลิ่น ใช้ลิ้นชิม ใช้มือสัมผัส ใช้ตามองและใช้หูฟัง ภายใต้โครงการวิจัยศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เกี่ยวกับชนิดพันธุ์พืชในชุมชน

เสียงจากครูในโรงเรียนบ้านปลาค้าว จ.อำนาจเจริญ   บอกว่าอยากให้นักเรียนเรียนรู้ชนิดพันธ์พืชในโรงเรียน ในชุมชน ที่มีในท้องถิ่น  ถือเป็นเรื่องดีที่มีโครงการนี้เกิดขึ้นเพื่อที่จะให้นักเรียนโรงเรียนเราเรียนรู้
 
ในการนี้ได้แบ่งฐานการเรียนรู้ออกเป็น 5 ฐาน ได้แก่ ฐานที่หนึ่งคือ เสน่ห์แห่งกลิ่น, ฐานที่สอง คือ ขมลิ้นมากค่า, ฐานที่สาม คือ โอชาแห่งรส, ฐานที่สี่คือ โอสถพื้นบ้าน, ฐานที่ห้า คือ อาหารหลากสรรพคุณ ซึ่งนักเรียนทุกคนจะได้เข้าร่วมกิจกรรมทุกฐานจากปราชญ์ชาวบ้าน โดยการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเรียนรู้ เมื่อนักเรียนได้เข้ารับการเรียนรู้ครบทุกฐานแล้วก็จะได้รับการทดสอบวัดผลที่ได้ศึกษามาด้วย

เด็กๆเล่าว่า  สิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้จะมีสมุนไพรต่างๆ ผลไม้ อาหาร พืชผักที่หลากหลาย ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและรักษาโรคได้

ผอ กล่าวต่อว่าทางโรงเรียนก็ได้ปรึกษาหารือกับคณะครู กรรมการสถานศึกษา ปราชญ์ชุมชนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  ซึ่งมีอยู่ในชุมชนอยู่แล้ว ได้ตกลงกันว่าจะนำนักเรียนมาเรียนรู้ในชุมชน ซึ่งความรู้นี้ก็จะติดตัวนักเรียนไปเมื่อเติบโตขึ้น

การจัดห้องเรียนเกี่ยวกับพืชสมุนไพรที่เป็นทั้งยาและอาหารเป็นเพียงการเริ่มต้นที่ทั้งชาวบ้าน คณะครู พระสงฆ์และผู้อาวุโส ได้ที่ได้ร่วมแบ่งปันความรู้ร่วมกันในครั้งนี้ นอกจากการสอนให้ได้รู้จักสรรพคุณ ชนิดและความหลากหลายของพันธุ์พืชแล้ว สิ่งสำคัญที่มากกว่านั้นก็คือการรวมพลังของชาวชุมชนเข้ามาทำหน้าที่จัดกระบวนการเรียนการสอนให้กับลูกหลานของตนเอง ซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการที่สอดคล้องกันกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในปัจจุบัน
นักข่าวพลเมือง กลุ่มเยาวชนบ้านปลาค้าว อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ รายงาน…….

ออกอากาศ : วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

 ABOUT THE AUTHOR