เรื่องเล่าหลังเลนส์ รายการสองกำลังสื่อ ตอน กติกาชุมชน

เรื่องเล่าหลังเลนส์ รายการสองกำลังสื่อ ตอน กติกาชุมชน

           20142005115503.jpg

           ป่าชุมชนของ ต.กุดปลาดุก อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ ซึ่งมีเนื้อที่โดยประมาณ 2,000 ไร่ ครอบคลุม  5 หมู่บ้าน เป็นแหล่งหาอยู่หากินและใช้ประโยชน์ของคนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  ซึ่งทางชุมชนเองมีความพยายามสร้างกติกาในการใช้ประโยชน์ร่วมกัน แต่ในทางปฏิบัติทั้งคนในและคนนอกชุมชนยังไม่สามารถรักษากติกาในการเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมด  ส่งผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของป่าแห่งนี้ พืชผักที่เคยอุดมสมบูรณ์ก็เริ่มหายาก ป่าไม้ก็เสื่อมสภาพ อาหารป่าตามฤดูกาลก็เริ่มลดจำนวนลง

            คนในชุมชนเองก็เริ่มตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ได้ก็มีการรวมตัวและขับเคลื่อนในเชิง นโยบายโดยการนำเรื่องของการจัดการทรัพยากรของชุมชนให้เขาไปสู่ความเป็นธรรมนูญชุมชน ซึ่งเป็นกติการ่วมกันของคนใน จ.อำนาจเจริญ และอีกทางหนึ่งในชุมชนเองก็ได้มีการรณรงค์ให้คนในชุมชนได้  ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้น ว่าจะมีผลอย่างไรต่อชุมชน เพื่อให้มีการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างรู้คุณค่าและโดยมีการเติมพลังของเด็กๆและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนของพวกเขาด้วย

            ติดตามเรื่องราวความพยายามในการสร้าง และร่วมกันรักษาทรัพยากรป่าชุมชน ของชาว ต.กุดปลาดุก ได้ในรายการสองกำลังสื่อ ตอน กติกาชุมชน เสาร์ที่ 24 พฤษภาคม 2557 เวลา 10.05 น. ทางไทยพีบีเอส

20142005115545.jpg20142005115546.jpg20142005115547.jpg20142005115548.jpg20142005115549.jpg20142005115549.jpg20142005115551.jpg20142005115552.jpg

 ABOUT THE AUTHOR

รายการสองกำลังสื่อ เวลา 10.05 น. ทางไทยพีบีเอส