ประกาศผลคัดเลือกผู้เข้าร่วมอบรม BACKPACK JOURNALIST

ประกาศผลคัดเลือกผู้เข้าร่วมอบรม BACKPACK JOURNALIST

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
ผลิตสารคดีเชิงข่าวแบบนักข่าวสะพายเป้ (BACKPACK JOURNALIST)
ยืนยันสิทธิ์ ภายในวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2558
 

ตามที่ สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส เปิดรับผู้สนใจพัฒนาทักษะด้านผลิตสารคดีข่าวและเรื่องเล่า แบบ BACKPACK JOURNALIST เพื่อส่งเสริมเกิดการพัฒนาศักยภาพคนทำสื่อที่มีประเด็นและมุมมองด้านข่าวใหม่ๆ ที่ผลิตสารคดีเชิงข่าวแนวใหม่ ความยาว 7-10 นาที ด้วยทักษะการผลิตสื่อครบวงจรด้วยตนเอง และสามารถร่วมเป็นผู้ผลิตเนื้อหาต่อเนื่องในพื้นที่รายการของสำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอสในอนาคต    

 
ซึ่งมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 32 คน และผ่านการพิจารณาทั้งสิ้น 13 คน ดังนี้ 
1.ปรีชา ศรีสุวรรณ
2.วัลลภ เศรษฐศุภกูล
3.กวินรัตน์ สดสุ่น
4.พรชัย เอี่ยมโสภณ
5.ภาวิณี ไชยภาค
6.มณฑล อยู่สูงเนิน
7.วาริช หนูช่วย
8.ศราวุฒิ เสาร์เทพ
9.สรรค์ชัย มนูรัตน์
10.อรดล แก้วประเสริฐ
11.กีรติกานต์ เตชาวัฒนากูล
12.ตาล วรรณกูล
13.รุ่งโรจน์ เพชระบูรณิน

หมายเหตุ : ขอให้ผู้ได้รับคัดเลือกทั้ง 13 คน ศึกษาทำความเข้าใจเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ ฯและยืนยันการเข้า ทางอีเมล์ : aorchmai@gmail.com , patra_sri@yahoo.com , nannaporns@gmail.com ภายใน17 เมษายน 2558  หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

ความร่วมมือระหว่างสำนักฯ กับผู้ร่วมโครงการ
1.สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ จัดหาวิทยากรและออกแบบกระบวนการฝึกอบรมและวางแผนเพื่อการผลิตงานจริงตามเวลาที่กำหนด 
2.สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ ดูแลด้านที่พัก อาหารและค่าใช้จ่ายในการฝึกปฏิบัติ ระยะเวลา 4 วัน 4 คืน ตามหมวดที่กำหนดเป็นข้อบังคับของ  ส.ส.ท.  (เริ่มเข้าพัก 22 เมษายน ได้)
3.ผู้ร่วมโครงการฯ ดูแลตนเองในการเดินทางมาฝึกอบรมฯ
4.หลังการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาประเด็นร่วมกัน  ผู้ร่วมอบรมจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่เพื่อพัฒนาประเด็น ตามหมวดที่กำหนดเป็นข้อบังคับของ  ส.ส.ท. 
5.เนื้อหารายการที่เสร็จสมบูรณ์แล้วตามขั้นตอนของการอบรมเชิงปฏิบัติการและผ่านการพิจารณาถึงความเหมาะสมจะได้รับการเผยแพร่ทางช่องทางของ Thai PBS
6.ผู้ร่วมโครงการที่ผ่านการฝึกอบรมและงานสามารถเผยแพร่ได้ตามมาตรฐานของส.ส.ท.มี สามารถร่วมเป็นผู้ผลิตภาคพลเมืองของสำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ
 

 ABOUT THE AUTHOR