Educational Forum 2: เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน พลเมืองโลก พลเมืองอาเซียน

Educational Forum 2: เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน พลเมืองโลก พลเมืองอาเซียน

Educational Forum 2
“เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน: พลเมืองโลก พลเมืองอาเซียน”

20 พ.ค. 2558 เวลา 8.30-16.30 น. 

ณ ประชุมใหญ่ อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย (อาคาร 2) ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำหนดการ

20151305175855.jpg

จัดโดย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่ม Thai Civic education
สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มูลนิธิฟรีดิช  เอแบร์ท (FES)
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

ผู้ที่สนใจลงทะเบียนได้ที่: https://docs.google.com/…/1EK5mtvHDEhIUjOjm2S0…/viewform 
หรือส่ง e-mail ตอนรับมาได้ที่ esd.edu.cu@gmail.com และ thatsanavanh@fes-thailand.org 
หรือทาง fax : 02-652-7180

 ABOUT THE AUTHOR