Thammasat Economic Focus 04 เรื่อง “ความจริงของรายจ่ายการศึกษาไทย”

Thammasat Economic Focus 04 เรื่อง “ความจริงของรายจ่ายการศึกษาไทย”

เสวนาการแถลงข่าว Thammasat Economic Focus 04 เรื่อง “ความจริงของรายจ่ายการศึกษาไทย (เผยข้อเท็จจริงเพื่อการปฏิรูป)”

20151205190033.jpg

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานเสวนาการแถลงข่าว Thammasat Economic Focus 04 เรื่อง “ความจริงของรายจ่ายการศึกษาไทย (เผยข้อเท็จจริงเพื่อการปฏิรูป)”

ในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้อง 101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

เสวนาโดย

: รศ.ดร.ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

: ดร.ไกรยส ภัทราวาท สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)

: ดร.ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ดำเนินรายการ

: ดร.แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 ABOUT THE AUTHOR