การนำเสนอผลงานชุดโครงการวิจัยความเปลี่ยนแปลง “ชนบท” ในสังคมไทย : บนความเคลื่อนไหวสู่ประชาธิปไตย

การนำเสนอผลงานชุดโครงการวิจัยความเปลี่ยนแปลง “ชนบท” ในสังคมไทย : บนความเคลื่อนไหวสู่ประชาธิปไตย

การนำเสนอผลงานชุดโครงการวิจัย
ความเปลี่ยนแปลง “ชนบท” ในสังคมไทย : บนความเคลื่อนไหวสู่ประชาธิปไตย

วันที่ 21 -22 พ.ย. 2558 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพ 

#แบบตอบรับเข้าร่วม https://docs.google.com/forms/d/1bpba205bh9RN9zdj-bSLzWrGT4WNP-246tebP59cF0Y/viewform

20150911164717.jpg

 ABOUT THE AUTHOR