งานอะโบ๊ยหมะ เลจะนะหรอยจ้าน 3

งานอะโบ๊ยหมะ เลจะนะหรอยจ้าน 3

โครงการอะโบ๊ยหมะ เลจะนะหรอยจ้าน 3

ตอนยกพลขึ้นบกกำหนดอนาคตชุมชนเอง

            จากการทำข้อมูลศักยภาพของทะเลจะนะ ทำให้ชุมชนชาวประมงทะเลจะนะ เห็นความสำคัญของทรัพยากรชายฝั่ง ซึ่งมีบทบาททั้งทางเศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งสามารถเลี้ยงคนสงขลาในพื้นที่ 10 อำเภอ มีการส่งไปขายหลายจังหวัด และมีการส่งออกไปยังต่างประเทศ เช่นจีน เกาหลี ญี่ปุ่น มาเลเซีย และสิงคโปร์ และที่สำคัญสามารถนำข้อมูลของชุมชนไปผลักดันให้ทะเลจะนะ เป็นแหล่งผลิตอาหารของสงขลาและอาเซียนจนได้รับรางวัลจากสำนักงานสุขภาพแห่งชาติประจำปี พ.ศ.2557

จากการจัดทำข้อมูลที่ผ่านมาของชุมชนชายฝั่งทะเลจะนะ ทำให้ชุมชนชาวสวน ชุมชนนกเขา ชุมชนในอำเภอจะนะ และอำเภอใกล้เคียง มาร่วมศึกษาเรียนรู้ และมีความตระหนักถึงความสำคัญของการทำข้อมูลศักยภาพของชุมชน เพราะส่งผลให้คนในชุมชนเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ รักและหวงแหนแผ่นดินเกิด อีกยังส่งผลในการชุมชนอื่นเกิดแรงบันดาลใจในการจัดทำข้อมูลของชุมชน

สมาคมรักษ์ทะเลจะนะจึงเห็นว่าการทำข้อมูลศักยภาพของชุมชน คุณค่าของทรัพยากร และภูมิปัญญาของชุมชน ควรให้ภาครัฐ เอกชนและประชาชนทั่วไป ได้เข้าใจถึงสิ่งที่ชุมชนแต่ละชุมชนในเครือข่ายได้เห็นข้อเท็จจริงของศักยภาพ ทรัพยากร และภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมชองชุมชน

จึงได้มีการจัดงานอะโบ๊ยหมะเลจะนะหรอยจ้านขึ้นอย่างต่อเนื่อง 2 ปี ในพ.ศ.2556 และ2557 และได้มีการกำหนดการจัดงานครั้งที่ 3 ในวันที่ 27 กันยายน 2558 โดยมีเหตุผลสำคัญในการจัดงานอะโบ๊ยหมะเลจะนะหรอยจ้านขึ้น เพื่อสื่อสารต่อสาธารณะถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่อำเภอจะนะ อำเภอเทพา และอำเภอใกล้เคียง และยกพลทั้งชาวบ้านในพื้นที่และผู้มาร่วมงานในการแสดงเจตนารมณ์ และกำหนดทิศทางของชุมชนร่วมกัน ประเด็นสำคัญของการจัดงานนี้ อีกอย่างหนึ่งคือการให้กำลังใจชุมชน และร่วมกันค้นหาทางออกวิกฤติต่างๆไม่ว่าเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อความสุขอย่างยั่งยืนของชุมชนต่อไป

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อสื่อสารต่อสาธารณะถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่อำเภอจะนะ อำเภอเทพา และอำเภอใกล้เคียง

2.  เพื่อทำให้เกิดการเรียนรู้วิถีชีวิตผ่านการมีส่วนร่วมในซุ้มกิจกรรมต่างๆ

3.  เพื่อยกพลทั้งชาวบ้านในพื้นที่และผู้มาร่วมงานในการแสดงเจตนารมณ์ และกำหนดทิศทางของชุมชนร่วมกัน

 

เป้าหมาย       

เพื่อให้ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภาครัฐ รับรู้และเข้าใจถึงความสำคัญคุณค่าของทะเล และฐานทรัพยากรที่มีในพื้นที่อำเภอจะนะ อำเภอเทพา และพื้นที่ใกล้เคียง

 

20152109160624.jpg

กำหนดการ

งานอะโบ๊ยหมะ เลจะนะหรอยจ้าน 3

 

10.00 น. – 12.00 น.                  การแข่งขันเรือเกยหาดรอบคัดเลือก           

13.00 น. – 13.45 น.                 การแสดงระบำนกเขาจากโรงเรียนสุทธิรักษ์

                                                การแสดงอนาชีดจากโรงเรียนรักษ์อิสลาม

การแสดงดิเกฮูลู

13.45 น. – 14.15 น.                  พิธีเปิดงานและปล่อยเต่าคืนสู่ทะเลจำนวน 9 ตัว

14.15 น. – 15.30 น.                  การแข่งขันเรือเกยหาดรอบชิงชนะเลิศ

15.30 น. – 16.00 น.                  ละครสะท้อนปัญหาชุมชน จากเด็กเยาวชนเทพา

16.00 น. – 17.00 น.                  เสวนา “อนาคตสงขลาที่เราอยากเห็น”

17.00 น. – 17.20 น.                  ประกาศเจตนารมณ์ “ชุมชนกำหนดอนาคตตนเอง”

17.20 น.-  20.00 น.                  ฟังดนตรีสบายๆริมชายหาด โดยน้องกานต์ กอและแฟมมิลี่ แสง ธรรมดา ภูเล คอคนคอโฟล์ค เซาท์ฟาราไดร์ท และคลองเตยมิวสิค

20152109160725.jpg

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง