งานเสวนา มีเงินเรียก ‘น้อง’ มี (เหมือง)ทอง เรียก ‘หายนะ’

งานเสวนา มีเงินเรียก ‘น้อง’ มี (เหมือง)ทอง เรียก ‘หายนะ’

งานเสวนา มีเงินเรียก ‘น้อง’ มี (เหมือง)ทอง เรียก ‘หายนะ’

วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2558
เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา อาคาร 2 ชั้น 4 
คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาตร์

20152209112823.jpg
วิทยากร
ดร.อาภา หวังเกียรติ อาจารย์ประจำวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ม.รังสิต
เลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์ กลุ่มนิเวศวัฒนธรรมศึกษา
ชนัญธิดา ลิ้มนนทกุล ตัวแทนจากเหมืองทอง พิจิตร
ณัฐพงษ์ แก้วนวล ชาวนาจากอำเภอเนินมะปราง จ.พิษณุโลก

ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ชลิตา บัณฑุวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

ฟังดนตรีจากศิลปิน

‘ น้ำ ‘ วงคีตาญชลี
‘ เอ้ ‘ เดอะว้อยซ์
‘ หนึ่ง ‘ คนจร

 ABOUT THE AUTHOR