ปฏิรูปการเมืองไทย: สื่อมวลชนควรเลือกข้าง ส่องทาง หรือวางเฉย

ปฏิรูปการเมืองไทย: สื่อมวลชนควรเลือกข้าง ส่องทาง หรือวางเฉย

คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จัดเสวนาวิชาการ “ปฏิรูปการเมืองไทย: บทบาทสื่อมวลชน ควรเลือกข้าง ส่องทาง หรือวางเฉย”
ณ อาคารเรียนรวม คณะการสื่อสารมวลชน ห้อง MCB2301
วิทยากร: ผศ.ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล รศ.สดศรี เผ่าอินจันทร์ อ.ธาม เชื้อสถาปนศิริ
ดำเนินรายการ: ผศ.ลัดดาวัลย์ อินทจักร

 ABOUT THE AUTHOR

เคยเขียนข่าว สารคดี เป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์พลเมืองเหนือ เคยรายงานข่าววิทยุ สำนักข่าวไทย อสมท. ตอนนี้เป็นทำงานอยู่สำนักเครือข่ายสื่อพลเมือง ไทยพีบีเอส ทำข่าว ข้อมูล ประสานเครือข่าย ฝีกอบรม สร้างพื้นที่สื่อสารสาธารณะ