ประชุมวิพากษ์ “แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 1 กับการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมวิทยุและโทรทัศน์ของไทย”

ประชุมวิพากษ์ “แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 1 กับการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมวิทยุและโทรทัศน์ของไทย”

การประชุมวิพากษ์ “แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 1 กับการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมวิทยุและโทรทัศน์ของไทย”

วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เวลา 8.30 – 13.00 น.
ณ ห้อง Le Lotus 1 ชั้น 2 
โรงแรม Swisssôtel LeConcorde 
ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

จัดโดย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สพบ.) หรือ นิด้า (NIDA)

ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

20162804142703.jpg

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 – 09.15 น. เปิดการสัมมนา

09.15 – 09.45 น. การสรุปรายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฉบับที่ 1 (ปี 2558)
โดย หัวหน้าโครงการติดตามประเมินผล 
ผศ.ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ อาจารย์ประจำ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

09.45 – 10.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10.00 – 12.15 น. การวิพากษ์ผลลัพธ์จากการดำเนินงานตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 1
(1) ด้านการบริหารคลื่นความถี่ การออกใบอนุญาตและการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิตอล
โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
(2) ด้านการกำกับดูแลการประกอบกิจการ และการพัฒนาคุณภาพการประกอบกิจการ
โดย ผศ.ดร.พรเทพ เบญญาอภิกุล
อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(3) ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการสื่อสาร
โดย อ.สุภาพร โพธิ์แก้ว 
หัวหน้าภาควิชาสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(4) ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของ กสทช.
โดย ผศ.ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์
กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา
ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์

12.15 – 12.30 น. สรุปการประชุม และปิดการประชุม

12.30 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

****************************************************
ดูกำหนดการเพิ่มเติม….
http://nbtcrights.com/event/7328

 ABOUT THE AUTHOR